Na czym polega i jak przebiega łączenie spółek?

Na czym polega i jak przebiega łączenie spółek?

Podmioty podlegające łączeniu
Ustawa – Kodeks spółek handlowych wyraźnie zakreśla granice podmiotowe łączenia spółek. Mamy wtedy do czynienia ze spółkami przejmowaną i przejmującą.
I tak łączyć mogą się:
– spółki kapitałowe między sobą,
– spółki kapitałowe z osobowymi, w tym wypadku spółka osobowa nie może być spółką przejmującą lub nowo zawiązaną,
– spółka kapitałowa ze spółką zagraniczną,
– spółka komandytowo – akcyjna ze spółką zagraniczną, ale spółka komandytowo – akcyjna nie może być spółką przejmującą lub nowo zawiązaną,
– spółki osobowe mogą łączyć się miedzy sobą tylko przez zawiązanie spółki kapitałowej.
Nie podlegają łączeniu natomiast spółki w likwidacji, które rozpoczęły podział majątku i spółki w upadłości.
Formy łączenia
Przepisy przewidują następujące sposoby łączenia:
– przez przejęcie – polega ono na przeniesieniu całego majątku spółki przejmowanej na inną spółkę (zwaną spółką przejmującą) w zamian za udziały lub akcje, które spółka przejmująca wydaje wspólnikom spółki przejmowanej,
– przez zawiązanie nowej spółki – ten sposób polega  z kolei na związaniu spółki kapitałowej, na którą przechodzi majątek wszystkich łączących się spółek w zamian za udziały lub akcje nowej spółki.
Dodatkowo, wspólnicy spółki przejmowanej lub spółek łączących się przez zawiązanie mogą otrzymać obok wymienionych wyżej udziałów lub akcji spółki przejmującej lub nowo zawiązanej, dopłaty w określonej wysokości. Nie przekraczają one 10% wartości bilansowej przyznanych udziałów lub akcji.
Poprzez zastosowanie jednego z wymienionych sposobów dochodzi do łączenia spółek. Połączenie następuje z dniem wpisania połączenia do rejestru. Wpis taki wywołuje skutek wykreślenia spółki przejmowanej albo spółek łączących się przez zawiązanie nowej spółki.
Procedura
Łączenie się spółek kapitałowych wymaga sporządzenia w formie pisemnej planu połączenia. Musi być on uzgodniony między łączącymi się spółkami. Plan taki powinien być zgłoszony do rejestru oraz ogłoszony nie później niż na miesiąc przez datą zgromadzenia wspólników lub walnego zgromadzenia, na którym ma być podjęta uchwała o połączeniu. Plan podlega badaniu przez biegłego rewidenta w zakresie poprawności i rzetelności. Biegły sporządza na paśmie szczegółową opinię. Jeżeli wszyscy wspólnicy wyrażą na to zgodę, można odstąpić od badania planu przez biegłego rewidenta.
Koniecznym jest także sporządzenie przez zarząd każdej z łączących się spółek sprawozdania w formie pisemnej. Zawiera ono przede wszystkim uzasadnienie połączenia, jego podstawy prawne, uzasadnienie ekonomiczne. Dodatkowo zarząd każdej z łączących się spółek ma obowiązek informować zarządy spółek pozostałych o istotnych zmianach w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły między dniem sporządzenia planu połączenia a dniem powzięcia uchwały o połączeniu. Od tych obowiązków także można odstąpić, jeśli wszyscy wspólnicy wyrażą na to zgodę.
Zarządy muszą także zawiadomić wspólników. Istnieje obowiązek dwukrotnego zawiadomienia: pierwsze powinno być dokonane nie później niż na miesiąc przez planowanym dniem powzięcia uchwały ( o której niżej) o połączeniu, a drugie w odstępie nie krótszym niż 2 tygodnie od daty pierwszego zawiadomienia.
Łączenie się spółek wymaga powzięcia odpowiedniej uchwały zgromadzenia wspólników lub walnego zgromadzenia każdej z łączących się spółek. Uchwała taka powinna być podjęta większością ¾ głosów reprezentujących co najmniej ½ kapitału zakładowego. Umowa lub status spółki mogą przewidywać jednak surowsze warunki. W przypadku spółki publicznej potrzebna jest większość 2/3 głosów. Uchwała zgłaszana jest sądowi rejestrowemu.
Możliwe jest także połączenie bez powzięcia uchwały o połączeniu, jeśli spółka przejmująca posiada udziału lub akcje o łącznej wartości nominalnej nie niższej niż 90% kapitału zakładowego spółki przejmowanej, lecz nie obejmującej całego jej kapitału. Nie ma takiej możliwości jednak, gdy spółką przejmującą jest spółka publiczna.
Procedura łączenia jest nieco uproszczenia, gdy dochodzi do łączenia spółek osobowych (poprzez zawiązanie nowej spółki kapitałowej).
Skutki połączenia
Skutki połączenia spółek dzielą się na kilka grup:
– skutki w zakresie praw i obowiązków o charakterze cywilnoprawnym – w tym przypadku dochodzi do sukcesji uniwersalnej; spółka przejmująca lub spółka nowo zawiązana wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki spółki przejmowanej lub spółek łączących się w drodze zawiązania nowej spółki,
– skutki o charakterze administracyjnoprawnym – na spółkę przejmującą lub spółkę nowo zawiązaną przechodzą w szczególności zezwolenia, koncesje, ulgi spółki przejmowanej (lub spółek łączących się przez zawiązanie nowej spółki), ograniczenia mogą tu wynikać z ustawy lub decyzji o udzieleniu zezwolenia, koncesji, ulgi, a także w przypadku spółek będących instytucjami finansowymi, tutaj bowiem organ, który udzielił zezwolenia może złożyć sprzeciw,
– skutki w zakresie praw udziałowych – co do zasady, prawa udziałowe wspólników (którzy stają się wspólnikami nowych spółek) przechodzą na nich ze spółki przejmowanej,
– skutki w zakresie praw i obowiązków pracowniczych – dochodzi do przejścia zakładu pracy na podstawie art. 231 ustawy – Kodeks pracy.
– skutki w zakresie odpowiedzialności – członkowie zarządu, rady nadzorczej oraz likwidatorzy łączących się spółek odpowiadają wobec wspólników tych spółek solidarnie za szkody wyrządzone działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem, umową lub statutem spółki, chyba że nie ponoszą winy; w przypadku zaś łączenia się spółek osobowych w grę wchodzi odpowiedzialność wspólników na dotychczasowych zasadach subsydiarna wobec wierzycieli spółki solidarnie ze spółką przejmującą (lub nowo zawiązaną) za zobowiązania spółki osobowej powstałe przed dniem połączenia przez okres 3 lat.

Polecane

Najnowsze