Oddział i przedstawicielstwo przedsiębiorcy zagranicznego

Oddział i przedstawicielstwo przedsiębiorcy zagranicznego

Zarówno oddział jak i przedstawicielstwo są elementami szerszej struktury organizacyjnej przedsiębiorcy zagranicznego.

Oddział stosownie do art. 5 pkt 4 w/w ustawy jest „wyodrębnioną i samodzielną organizacyjnie częścią działalności gospodarczej, wykonywaną przez przedsiębiorcę poza siedzibą przedsiębiorcy lub głównym miejscem wykonywania działalności”. Może być on tworzony, na takich samych zasadach jakie obowiązują przedsiębiorców polskich, przez przedsiębiorców zagranicznych z państw należących do Unii Europejskiej, członków Europejskiego Obszaru Gospodarczego ( niebędących członkami UE) oraz innych państw, które zawarły stosowne umowy z UE lub jej członkami zapewniające swobodę przedsiębiorczości. Przedsiębiorcy z innych państw mogą tworzyć oddział ( o ile ratyfikowane umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej) jedynie na zasadzie wzajemności.  Inne zasady dotyczą tworzenia przedstawicielstw, nie ma szczególnych obostrzeń w tym zakresie gdyż zgodnie z art. 93 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej : „przedsiębiorcy zagraniczni mogą tworzyć przedstawicielstwa z siedzibą na terytorium RP”.

Przedmiot działalności oddziału musi mieścić się w zakresie przedmiotu działalności przedsiębiorcy zagranicznego.  Przedstawicielstwo może natomiast prowadzić jedynie działalność reklamową i promocyjną przedsiębiorcy zagranicznego. Dodatkowo ustawa przewiduje możliwość prowadzenia przez określone osoby zagraniczne działalności promocyjnej i reklamowej gospodarki kraju przedsiębiorcy.

Aby zgodnie z prawem podjąć działalność w formie oddziału czy przedstawicielstwa należy uzyskać odpowiedni wpis. W przypadku oddziałów właściwym rejestrem jest rejestr przedsiębiorców KRS. Przedstawicielstwa należy zgłosić do rejestru przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych prowadzonego przez ministra właściwego ds. gospodarki.

Zarówno oddział jak i przedstawicielstwo muszą posiadać odpowiednią nazwą. Nazwa oddziału to oryginalna nazwa przedsiębiorcy zagranicznego wraz z przetłumaczoną na polski nazwą formy prawnej przedsiębiorcy i dopiskiem „oddział w Polsce”. Analogiczna struktura dotyczy nazwy przedstawicielstwa tyle, że dopisek to „ przedstawicielstwo w Polsce”.

W obu przypadkach należy prowadzić oddzielną rachunkowość, zgodnie z przepisami o rachunkowości i w języku polskim.

Przepisy ustawy (art. 91, 101) przewidują możliwość wydania przez ministra właściwego ds. gospodarki decyzji o zakazie wykonywania przez przedsiębiorcę zagranicznego działalności gospodarczej w formie oddziału lub przedstawicielstwa np. gdy przedsiębiorca narusza prawo polskie w rażący sposób. 

Polecane

Najnowsze