Likwidacja spółki jawnej

Likwidacja spółki jawnej

Likwidacja

Likwidacji dokonać trzeba w przypadku wystąpienia następujących sytuacji:

zajście przyczyny przewidzianej w umowie spółki,

– jednomyślna uchwała wszystkich wspólników,

-ogłoszenie upadłości spółki,

-śmierć wspólnika lub ogłoszenie jego upadłości,

-wypowiedzenie umowy spółki przez wspólnika lub wierzyciela wspólnika,

-prawomocne orzeczenie sądu.

Kodeks spółek handlowych umożliwia przeprowadzenie likwidacji w inny sposób, ustalony przez wspólników. Likwidatorami są wszyscy wspólnicy. Jednakże mogą oni powołać na likwidatorów tylko niektórych spośród siebie, lub osoby spoza swego grona. Jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej, to uchwała o powołaniu likwidatorów wymaga jednomyślności.Takiej uchwały wymaga również odwołanie likwidatora. Za wspólnika upadłego działa syndyk. Zamiar likwidacji należy zgłosić do sądu rejestrowego, któremu podaje się następujące informacje: otwarcie likwidacji, nazwiska i imiona likwidatorów oraz ich adresy, sposób reprezentowania spółki przez likwidatorów i wszelkie w tym zakresie zmiany, nawet gdyby nie nastąpiła żadna zmiana w dotychczasowej reprezentacji spółki. Każdy likwidator ma prawo i obowiązek dokonania zgłoszenia. Do zgłoszenia należy dołączyć złożone wobec sądu albo poświadczone notarialnie wzory podpisów likwidatorów. Likwidację prowadzi się pod firmą spółki, ale trzeba załączyć dodatek „w likwidacji” .

Likwidatorzy

W przypadku gdy jest kilku likwidatorów, są oni upoważnieni do reprezentowania spółki łącznie, chyba że wspólnicy lub sąd powołujący likwidatorów postanowili inaczej.Obowiązkami, w stosunkach zewnętrznych, likwidatorów są : zakończenie bieżących interesów spółki, ściągnięcie wierzytelności, wypełnienie zobowiązań i upłynnienie majątku spółki. Natomiast obowiązki w stosunkach wewnętrznych są następujące: stosowanie się do uchwał wspólników, sporządzenie bilansu. Likwidatorzy ustanowieni przez sąd powinni stosować się do jednomyślnych uchwał powziętych przez wspólników oraz przez osoby mające interes prawny, które spowodowały ich ustanowienie. Likwidatorzy mają też prawa. Są to: prawo prowadzenia spraw spółki i jej reprezentowania. Ograniczenie ich kompetencji nie ma skutku wobec osób trzecich.

Majątek

Z majątku spółki spłaca się przede wszystkim zobowiązania spółki oraz pozostawia się odpowiednie kwoty na pokrycie zobowiązań niewymagalnych lub spornych.

Natomiast pozostały majątek dzieli się między wspólników stosownie do postanowień umowy spółki. W przypadku braku stosownych postanowień umowy spłaca się wspólnikom udziały. Nadwyżkę dzieli się między wspólników w takim stosunku, w jakim uczestniczą oni w zysku. Rzeczy wniesione przez wspólnika do spółki tylko do używania zwraca się wspólnikowi w naturze.W przypadku, gdy majątek spółki nie wystarcza na spłatę udziałów i długów, niedobór dzieli się między wspólników stosownie do postanowień umowy, a w ich braku – w stosunku, w jakim wspólnicy uczestniczą w stracie. W przypadku niewypłacalności jednego ze wspólników, przypadającą na niego część niedoboru dzieli się między pozostałych wspólników w takim samym stosunku.

Polecane

Najnowsze