Odwołanie pracownika od wypowiedzenia umowy o pracę -aspekty praktyczne

Odwołanie pracownika od wypowiedzenia umowy o pracę -aspekty praktyczne

Przyczyny

Podstawą takiego żądania może być naruszenie przepisów Kodeksu pracy dotyczących wypowiadania umowy o pracę. Do takich naruszeń zaliczyć można: brak formy pisemnej oświadczenia o rozwiązaniu umowy o pracę za wypowiedzeniem, brak przyczyny rozwiązania umowy na czas nieokreślony lub podanie nieprawdziwej przyczyny, niewłaściwa długość okresu wypowiedzenia, wypowiedzenie umowy o pracę podczas usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, wypowiedzenie umowy o pracę, w sytuacji, w której nie mogła być ona wypowiedziana np. umowa na czas określony krótsza niż 6 miesięcy; brak lub niewłaściwa podstawa prawna lub inne braki w oświadczeniu o wypowiedzeniu umowy o pracę.

Pozew

Postępowanie w sprawach z zakresu prawa pracy jest mniej sformalizowane niż pozostałe postępowania cywilne. Pracownik może zarówno wnieść pozew przygotowany z pomocą adwokata lub radcy prawnego, jak również sporządzić pozew samodzielnie. Ponadto pracodawca nie może liczyć na to, że pracownik nie będzie umiał przygotować pozwu czy nie będzie go stać na pomoc profesjonalisty. Zgodnie z artykułem 466 Kodeksu postępowania cywilnego (Dz. U. 1964 nr 43 poz. 296 ze zm.), jeżeli pracownik działa bez pomocy adwokata lub radcy prawnego może wnieść powództwo oraz zgłosić inne pisma ustnie do protokołu we właściwym sądzie.

Sądem właściwym dla spraw związanych z wypowiedzeniem umowy o pracę jest sąd rejonowy. O właściwości miejscowej sądu przesądza natomiast miejsce położenia siedziby pracodawcy; miejsce, w którym praca była lub miała być wykonywana bądź też sąd według miejsca położenia zakładu pracy. Pracownik powinien być poinformowany w pouczeniu zawartym w oświadczeniu o rozwiązaniu umowy o pracę za wypowiedzeniem, który sąd jest właściwy. Nie wystarcza sama informacja, że jest to sąd rejonowy, powinien być on szczegółowo określony z podaniem nazwy oraz adresu do korespondencji.

Terminy

Pracownik nie ma dużo czasu na podjęcie decyzji o odwołaniu od oświadczeniu o wypowiedzeniu umowy o pracę. Jak stanowi art. 264 Kodeksu pracy, odwołanie od wypowiedzenia można wnieść w terminie 7 dni od dnia doręczenia pisma wypowiadającego umowę o pracę. Warto zwrócić uwagę, że termin ten liczony jest od dnia otrzymania przez pracownika wypowiedzenia, a nie od dnia wygaśnięcia umowy o pracę. Termin ten jest jednak zachowany, jeżeli pracownik w ciągu 7 dni wniesie wyśle pozew za pośrednictwem polskiego publicznego operatora pocztowego.

O terminie na wniesienie odwołania pracodawca musi również pouczyć pracownika.

Polecane

Najnowsze