Okulary dla pracownika a PIT

Okulary dla pracownika a PIT

Na gruncie PIT tego typu świadczenie zwolnione jest z podatku dochodowego. W art. 21 ust 1 pkt 11 ww. ustawy czytamy, że wolne od podatku dochodowego są: […] świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty za te świadczenia, przysługujące na podstawie przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy, jeżeli zasady ich przyznawania wynikają z odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw. W związku z tym pracodawca nie dolicza do przychodów ze stosunku pracy poniesionych przez siebie kosztów związanych z zapewnieniem pracownikowi okularów, a co za tym idzie nie oblicza i pobiera zaliczek na podatek dochodowy.

Praktyka przyjmuje dwa sposoby realizacji ustawowego obowiązku:

1. otrzymanie od pracodawcy okularów zgodnych z zaleceniem lekarza,

2. zakup przez pracownika okularów korygujących i zwrot poniesionych kosztów przez pracodawcę.

W celu skorzystania ze zwolnienia bez znaczenia pozostaje fakt czy to pracodawca dokonał zakupu okularów, czy też jedynie dokonał zwrotu całości lub części kosztu poniesionego przez pracownika.

Polecane

Najnowsze