Likwidacja działalności a remanent – skutki w podatku dochodowym i VAT.

Likwidacja działalności a remanent – skutki w podatku dochodowym i VAT.

  1. Podatek dochodowy

Do niedawna mieliśmy w tym zakresie do czynienia z tzw. remanentem likwidacyjnym, który opodatkowany był zryczałtowanym podatkiem według stawki 10%. Od 1.01.2011 uchylone zostały przepisy ustawy o PIT, które nakładały na podatnika ten obowiązek.

W chwili obecnej nie mamy zatem konieczności odprowadzania podatku dochodowego od pozostałych towarów, musimy jednak sporządzić tzw. wykaz składników majątku.

Należy jednak pamiętać, że jeśli sprzedamy te towary przed upływem 6 lat od likwidacji działalności, sprzedaż ta będzie traktowana jako dochód z działalności gospodarczej (i należy ją wówczas wykazać na zeznaniu rocznym PIT-36).

Podatek VAT

Zgodnie z art. 14 ustawy o VAT. Ust. 1 w przypadku likwidacji działalności opodatkowaniu podatkiem VAT podlegają towary własnej produkcji i towary, które po nabyciu nie były przedmiotem dostawy towarów.

Obowiązek opodatkowania dotyczy jedynie tych towarów, w stosunku do których przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego (bez znaczenia pozostaje to, czy podatnik z prawa do odliczenia skorzystał).

Podstawą opodatkowania jest wartość towarów podlegających spisowi, czyli cena nabycia towarów (netto) a w przypadku braku ceny nabycia – koszt wytworzenia.

Wartość towarów ujętych w remanencie likwidacyjnym należy wycenić na podstawie cen bieżących, tj. na dzień powstania obowiązku podatkowego.

Minister Finansów w odpowiedzi z dnia 3 czerwca 2008 r. na interpelację poselską nr 3080 pisze:„(…) przy określeniu podstawy opodatkowania towarów podlegających spisowi z natury uwzględnia się cenę nabycia w momencie dokonywania spisu. Zatem przy likwidacji (zaprzestaniu) działalności nowe brzmienie przepisu art. 29 ust. 10, do którego przepis art. 14 ust. 8 wprost odsyła, pozwala uwzględnić realną wartość towarów podlegających spisowi (np. w przypadku środków trwałych wartość uwzględniającą zużycie tych środków).

Polecane

Najnowsze