Charakterystyka ogólna opłat lokalnych

Charakterystyka ogólna opłat lokalnych

Rodzaje opłat lokalnych

W ustawie o podatkach i opłatach lokalnych ustawodawca zamieścił cztery rodzaje opłat lokalnych, są to:

 • -opłata targowa

 • -opłata miejscowa

 • -opłata uzdrowiskowa

 • -opłata od posiadania psa

Wszystkie powyższe opłaty stanowią jedno ze źródeł dochodowych gmin.

Podmiot i przedmiot opłaty lokalnej

Podmiotem zobowiązanym do uiszczenia opłaty targowej może być:osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej. Przedmiotem opodatkowania jest natomiast czynność prawna w postaci sprzedaży w miejscach do tego wyznaczonych tzw. targowiskach.

W przypadku opłaty lokalnej, uzdrowiskowej, oraz od posiadania psa, podmiotami mogą być wyłącznie osoby fizyczne. Przedmiotami opodatkowania są zaś kolejno: określone zdarzenie tj. pobyt w miejscu o szczególnych walorach klimatycznych, krajobrazowych lub uzdrowiskach. W przypadku opłaty od posiadania psa przedmiotem opłaty jest tzw. posiadanie rzeczy.

Wiadomości ogólne

Wszystkie opłaty mają charakter ilościowy tj. od ilości dni: spędzonych w uzdrowisku, lub w danym miejscu, prowadzonej sprzedaży. Również od ilości posiadanych psów. Opłaty te mają charakter kwotowy i ustalane są przez radę gminy.

Rada gminy również określa sposób i termin pobierania opłat lokalnych, oraz może wprowadzić nowe zwolnienia przedmiotowe nie przewidziane w ustawie. Opłaty lokalne podlegają corocznej zmianie, która uzależniona jest od wskaźnika cen i usług towarów konsumpcyjnych. W razie nie ustalenia nowych stawek opłat stosuję się opłaty z roku poprzedniego.

Właściwymi organami są wójt, burmistrz, prezydent właściwy ze względu na miejsce zdarzenia, a w przypadku opłaty od posiadania psa właściwy ze względu na miejsce zamieszkania właściciela.

Najczęściej stosowane zwolnienia

W przypadku opłaty targowej, warto podkreślić iż podmiot prowadzący sprzedaż na obszarze nieruchomości, nie podlega już opłacie targowej.

W przypadku opłat miejscowych i uzdrowiskowych ustawodawca przewidział wspólny katalog zwolnień, opłatą nie podlegają:

 • -członkowie personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz inne osoby zrównane z nimi, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca -pobytu stałego na terytorium kraju,

 • -osoby przebywające w szpitalach,

 • -podatników podatku od nieruchomości z tytułu posiadania domów letniskowych położonych w miejscowości, w której pobiera się opłatę miejscową lub opłatę -uzdrowiskowa,

 • -osoby niewidome i ich przewodników,

 • zorganizowane grupy dzieci i młodzieży szkolnej.

 Zwolnione z opłaty od posiadania psa są:

 -osoby zaliczone do znacznego stopnia niepełnosprawności

 • -osoby w wieku powyżej 65 lat prowadzących samodzielne gospodarstwo domowe

 • podatników podatku rolnego od gospodarstw rolnych

Polecane

Najnowsze