Warunki gruntowe a kategoria geotechniczna

Warunki gruntowe a kategoria geotechniczna

Ustalenie geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych, może być konieczne w przypadku sporządzania niektórych projektów budowlanych. Na kategorię geotechniczną wpływa m.in. stopień skomplikowania warunków gruntowych. Jak dzielimy warunki gruntowe i czym charakteryzują się ich poszczególne kategorie?

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych, opisuje jak dzieli się warunki gruntowe.

Prawo budowlane stanowi, że projekt techniczny w zależności od potrzeb, powinien zawierać dokumentację geologiczno-inżynierską lub geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych.

Warunki gruntowe. Na co wpływają?

Na kategorię geotechniczną, którą ustala się w opinii geotechnicznej, ma wpływ stopień skomplikowania warunków gruntowych i konstrukcji obiektu budowlanego. Analizuje się możliwości przenoszenia odkształceń i drgań, stopień złożoności różnych oddziaływań czy stopień zagrożenia życia i mienia awarią konstrukcji. Ustala się ją również w zależności od wartości zabytkowej lub technicznej obiektu budowlanego i możliwości znaczącego oddziaływania tego obiektu na środowisko.

Podział warunków gruntowych

W zależności od stopnia skomplikowania, warunki gruntowe dzielimy na proste, złożone i skomplikowane. Czym charakteryzują się każde z nich?

Proste. Występują w przypadku warstw gruntów jednorodnych genetycznie i litologicznie, zalegających poziomo, nieobejmujących mineralnych gruntów słabonośnych, gruntów organicznych i nasypów niekontrolowanych, przy zwierciadle wody poniżej projektowanego poziomu posadowienia oraz braku występowania niekorzystnych zjawisk geologicznych.

Złożone. Występują w przypadku warstw gruntów niejednorodnych, nieciągłych, zmiennych genetycznie i litologicznie, obejmujących mineralne grunty słabonośne, grunty organiczne i nasypy niekontrolowane, przy zwierciadle wód gruntowych w poziomie projektowanego posadawiania i powyżej tego poziomu oraz przy braku występowania niekorzystnych zjawisk geologicznych.

Skomplikowane. Występują w przypadku warstw gruntów objętych występowaniem niekorzystnych zjawisk geologicznych, zwłaszcza zjawisk i form krasowych, osuwiskowych, sufozyjnych, kurzawkowych, glacitektonicznych, gruntów ekspansywnych i zapadowych, na obszarach szkód górniczych, przy możliwych nieciągłych deformacjach górotworu, w obszarach dolin i delt rzek oraz na obszarach morskich.

Zakres czynności wykonywanych przy ustalaniu geotechnicznych warunków posadawiania, powinien być uzależniony od zaliczenia obiektu budowlanego do odpowiedniej kategorii geotechnicznej. Także od tego powinna być uzależniona forma przedstawienia geotechnicznych warunków posadawiania oraz zakres niezbędnych badań.

Polecane

Najnowsze