Procedura przyłączenia do sieci energetycznej

Procedura przyłączenia do sieci energetycznej

Zakres podmiotowy1

Podmiotami ubiegającymi się o przyłączenie do sieci mogą być zarówno gospodarstwa domowe, duże podmioty gospodarcze, producenci prądu jak i inne przedsiębiorstwa zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją.

Podmioty, które zajmują się przesyłanie lub dystrybucją mają prawo przyłączenia do sieci zgodnie z zasadą TPA, czyli dostępem osób trzecich do urządzeń kluczowych.

Przesłanki przyłączenia do sieci2

Przedsiębiorstwo zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją ma publiczno prawny obowiązek zawarcia umowy o przyłączenie, jeśli istnieją techniczne i ekonomiczne warunki przyłączenia do sieci. W świetle ustawy sformułowanie to należy rozumieć następująco. Jeżeli nie ma technicznych przeszkód związanych z przyłączeniem do sieci, a samo przyłączenie nie generuje nadmiernych kosztów wówczas przedmiotowa przesłanka przyłączenia do sieci jest spełniona.

Należy podkreślić, że same warunki techniczne i ekonomiczne przyłączenia do sieci nie są jedyną przesłanką przyłączenia. Podmiot ubiegający się o przyłączenie musi spełnić warunki techniczne wskazane w ustawie i w aktach wykonawczych.

Na podmiocie ubiegającym się o przyłączenie ciąży obowiązek posiadania tytułu prawnego do nieruchomości.

Wszystkie powyższe przesłanki muszą zostać spełnione łącznie. Nie spełnienie, chociaż jednej z nich powoduje, że na przedsiębiorstwie nie ciąży publicznoprawny obowiązek przyłączenia do sieci. Oczywiście przedsiębiorstwo energetyczne może zawrzeć umowę o przyłączenie do sieci, ale nie ciąży już na nim obowiązek.

Procedura przyłączenia do sieci3

Sama procedura przyłączenia do sieci jest dość złożona. W niniejszym artykule zostaną zakreślone najważniejsze elementy.

Podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci musi złożyć wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci.

Podstawowe elementy, jakie powinny znaleźć się we wniosku to:

• oznaczenie podmiotu ubiegającego się o przyłączenie;

• określenie nieruchomości, obiektu lub lokalu do którego ubiegający się ma tytuł prawny;

• informacje niezbędnego zapewnienia spełnienia wymagań wskazanych w ustawie.

Kolejne przepisy oraz akty wykonawcze formułują kolejne bardziej szczegółowe elementy wniosku.

Następnie przedsiębiorstwo energetyczne wydaje warunki o przyłączeniu do sieci. Termin na wydanie warunków jest różny, uzależniony od wielkości napięcia znamionowego.

Przedsiębiorstwo energetyczne rozpatruje wniosek w terminie 30 dni od złożenia wniosku o określenie warunków przyłączenia do sieci o napięci znamionowym nie wyższym niż 1 kV. W przypadku, gdy napięcie to przekracza 1 kV to termin na wydanie warunków wynosi 150 dni.

Przedsiębiorstwo energetyczne może odmówić wydania warunków przyłączenia do sieci.

Jeżeli zostaną wydane warunki przyłączenia do sieci to ostatnim elementem procedury jest podpisanie umowy o przyłączenie do sieci.

Opłata za przyłączenie do sieci i zaliczka4

Art. 7 ust 8 ustawy prawo energetyczne ustala zasady pobierania opłat. Wysokość opłaty uzależniona jest od wielkości napięcia znamionowego. W przypadku, gdy napięcie jest niewiększe niż 1 kV stawkę opłaty ustala się na podstawie jednej czwartej średniorocznych nakładów inwestycyjnych na budowę odcinków sieci służących do przyłączenia tych podmiotów, określonych w planie rozwoju. W przypadku, gdy napięcie znamionowe jest wyższe niż 1 kV, ale niewiększe niż 100 kV wówczas opłatę ustala się na podstawie ¼ rzeczywistych nakładów poniesionych na realizację przyłączenia.

Jeżeli o przyłączenie do sieci ubiega się przedsiębiorstwo zajmujące przesyłaniem lub dystrybucją wówczas wysokość opłaty za przyłączenie odpowiada realnym nakładą poniesionym na przyłączenie. Wyjątkiem od tej zasady są podmioty korzystające z odnawialnych źródeł energii o mocy elektrycznej zainstalowanej nie wyższej niż 5 MW, za których przyłączenie pobiera się połowę opłaty ustalonej na podstawie rzeczywistych nakładów.

Podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci o napięciu wyższym niż 1 kV jest obowiązany usilić zaliczkę w wysokości 30 zł za każdy kilowat mocy przyłączeniowej określonej we wniosku o wydanie warunków.

Wysokość zaliczko nie może być wyższa niż 3 000 000 zł, nie może być także wyższa od wysokości opłaty za przyłączenie do sieci.

Polecane

Najnowsze