Przekształcenia spółek

Przekształcenia spółek

Zasady przekształceń

Zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych możliwe jest przekształcenie każdej spółki handlowej w inną spółkę handlową czyli zmiana jej formy.

Pierwotnie istniejąca spółka określana jest jako spółka przekształcana, natomiast spółka powstała w wyniku przekształcenia to spółka przekształcona.

Spółka kapitałowa czyli spółka z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółka akcyjna może zostać przekształcona w jedną ze spółek osobowych czyli spółkę jawną, spółkę partnerską, komandytową lub komandytowo-akcyjną. Możliwa jest również sytuacja, w której spółka osobowa zostanie przekształcona w spółkę kapitałową. Ponadto spółka osobowa jednego typu może się przekształcić w innego typu spółkę osobową, jak również spółka kapitałowa może się przekształcić w inną spółkę kapitałową. Spółka powstała w wyniku przekształcenia musi jednak spełniać wszystkie kryteria przewidziane prawem dla określonej formy spółki.

Ograniczenie możliwości przekształcenia dotyczy spółki w likwidacji, która rozpoczęła podział majątku, ani spółki w upadłości, ponieważ celem działania spółek w tym stadium nie jest dalsze prowadzenie działalności spółki a zamknięcie bieżących interesów i zakończenie bytu prawnego spółki.

Firma spółki przekształconej

Zgodnie z zasadami prawa firmowego, szczególnie zasadą prawdziwości i ciągłości nie ma możliwości, aby spółka przekształcona zataiła swoje pochodzenie od spółki przekształcanej. Jak stanowi artykuł 554 Kodeksu spółek handlowych jeżeli zmiana firmy spółki przekształconej polega nie tylko na zmianie dodatku oznaczającego formę organizacyjną spółki, ujawnieniu podlega również poprzednia firma spółki. Spółka powstała po przekształceniu musi przez co najmniej rok od dnia przekształcenia posługiwać się nową firmą wraz z dodaną po nawiasie starą firmą z dodaniem wyrazu „dawniej”. Przykładowo: jeżeli spółka dotychczas posługująca się firmą „xyz sp. j.” po przekształceniu nadal używa tej samej firmy z innym dodatkiem np. „xyz sp. z o.o.”, nie musi używać jako uzupełnienia poprzedniej firmy, ponieważ jest zachowana ciągłość i pochodzenie spółki nie budzi wątpliwości. Jeżeli natomiast ta sama spółka chce zmienić firmę na np. „zxy” musi przez rok od dnia przekształcenia posługiwać się rozbudowaną formą firmy tj. „zxy sp. z o.o. (dawniej xyz sp. j.)”.

Bieg terminu jest liczony od dnia przekształcenia czyli od dnia wpisu spółki przekształconej do właściwego rejestru, który jest jednocześnie dniem wykreślenia z rejestru przez sąd rejestrowy spółki przekształcanej.

Polecane

Najnowsze