Wymogi formalne pozwu

Wymogi formalne pozwu

W pierwszej kolejności warto zwrócić uwagę, iż pozew powinien spełniać warunki  ogólnego pisma procesowego i zawierać:

1.  Oznaczenie sądu, do którego pozew jest skierowany – poprzez wskazanie rodzaju sądu (rejonowy albo okręgowy) oraz wydziału tego sądu, w którym sprawa ma być rozpatrywana (np. cywilny albo gospodarczy).

2. Określenie podmiotów postępowania – poprzez wskazanie ich imion, nazwisk, nazw, przedstawicieli ustawowych, miejsc zamieszkania, adresów, siedzib.

3.  Oznaczenie numeru PESEL lub NIP powoda będącego osobą fizyczną (jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania lub posiada go nie mając takiego obowiązku) lub numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego braku – numer w innym właściwym rejestrze, ewidencji lub NIP powoda niebędącego osobą fizyczną, który nie ma obowiązku wpisu we właściwym rejestrze lub ewidencji, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania.

4.  Oznaczenie pisma wraz ze wskazaniem przedmiotu sprawy – np. pozew o zapłatę, pozew  o wydanie, pozew o ustalenie.

5. Osnowę pozwu– czyli treść zawierającą podstawowe wnioski lub oświadczenia powoda.  

6. Dowody na poparcie przytoczonych okoliczności. Warto pamiętać, iż wskazując dowody należy precyzyjnie określić, na jakie okoliczności dany dowód jest powoływany.

7.  Własnoręcznypodpis powoda, który powinien obejmować co najmniej jego nazwisko.

8. Wymienienie wszystkich składanych załączników.  

Ponadto pozew powinien czynić zadość wymaganiom wskazanym w art. 187 kpc. Warto w tym miejscu zwrócić uwagę, iż elementy pozwu, wynikające z treści art. 187 kpc. można podzielić na obowiązkowe i fakultatywne.

W świetle art. 187§1 k.p.c. elementy obowiązkowe pozwu to:

1. Dokładnie i jasno określone żądanie – tj. precyzyjny opis świadczenia jakie przysługuje powodowi. W praktyce najczęściej spotykanymi są pozwy o zasądzenie określonej kwoty pieniężnej.

2.  Przytoczenie okoliczności faktycznych uzasadniających podniesione w pozwie żądanie. 

3. Oznaczenie wartości przedmiotu sporu w sprawach o prawa majątkowe, chyba że przedmiotem sprawy jest oznaczona kwota pieniężna.

4. Przytoczenie w miarę potrzeby okoliczności uzasadniających właściwość sądu.  Zgodnie z art. 27§1 oraz 30 kpc. co do zasady powództwo wytacza się przed sąd, w którego okręgu pozwany ma miejsce zamieszkania, a powództwo przeciwko osobie prawnej lub innemu podmiotowi nie będącemu osobą fizyczną wytacza się według miejsca siedziby. Wyjątki od powyższej zasady przewidziane są natomiast w art. 31- 42 kpc.

W świetle art. 187§2 kpc. elementy fakultatywne (czyli wnioski, jakie powód może, ale nie musi kierować do sądu) pozwu to:

1. Wniosek o zabezpieczenie powództwa.

2. Wniosek o nadanie wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalności.

3. Wniosek o przeprowadzenie rozprawy w nieobecności powoda.

4. Inne wnioski służące do przygotowania rozprawy, a w szczególności wnioski o: 

a)  wezwanie na rozprawę wskazanych przez powoda świadków i biegłych, 

b)  dokonanie oględzin, 

c) polecenie pozwanemu dostarczenia na rozprawę dokumentu będącego w jego posiadaniu, a potrzebnego do przeprowadzenia dowodu, lub przedmiotu oględzin,

d) zażądanie na rozprawę dowodów znajdujących się w sądach, urzędach lub u osób trzecich. 

Nie można także zapominać, iż zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych pozew co do zasady podlega opłacie, w związku z tym do pozwu należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty od pozwu. 

Polecane

Najnowsze