Refundacja przez pracodawcę kosztów zakupu okularów

Refundacja przez pracodawcę kosztów zakupu okularów

Zgodnie z § 8 ust. 1 Rozporządzenia pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom okulary korygujące wzrok (z wyłączeniem soczewek kontaktowych – sprzeczne  z prawem unii europejskiej), zgodne z zaleceniem lekarza, jeżeli wyniki badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej, o której mowa w ust. 1, wykażą potrzebę ich stosowania podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego.

§ 2 pkt 1 Rozporządzenia definiuje pojęcie monitora ekranowego.  Zgodnie z jego treścią, przez monitor ekranowy rozumiemy urządzenie do wyświetlania informacji w trybie alfanumerycznym lub graficznym, niezależnie od metod uzyskiwania obrazu.  Zgodnie z § 2 pkt 2 przez stanowisko pracy należy rozumieć przestrzeń pracy wraz z wyposażeniem w środki i przedmioty pracy, obejmującym:

a)     wyposażenie podstawowe, w tym monitor ekranowy, klawiaturę lub inne urządzenia wejściowe, jednostkę centralną lub stację dyskietek.

b)     wyposażenia dodatkowe, w tym drukarkę, skaner, mysz, trackball.

c)     wyposażenie pomocnicze, w tym stół, krzesło, uchwyt na dokumenty, podnóżek.

Rozporządzenia nie stosuje się m.in. do kalkulatorów, kas rejestrujących i innych urządzeń z małymi ekranami do prezentacji danych lub wyników pomiarów oraz maszyn do pisania z wyświetlaczem ekranowym, systemów przenośnych nie przeznaczonych do użytkowania  na danym stanowisku pracy, systemów komputerowych przeznaczonych głównie do użytku publicznego, systemów komputerowych na pokładach środków transportu, kabin kierowców oraz kabin sterowniczych maszyn i pojazdów.

W rozporządzeniu ustawodawca nie określił jednoznacznej sumy, za jaką okulary korygujące wzrok mają być zakupione. Zasada refundacji jest indywidualną decyzją pracodawcy, którą powinien określić w przepisach wewnętrznych zakładu pracy.

Polecane

Najnowsze