Skutki śmierci wspólnika spółki jawnej

Skutki śmierci wspólnika spółki jawnej

Dalsze działanie lub likwidacja

Zgodnie z artykułem 58 Kodeksu spółek handlowych śmierć wspólnika jest jednym z powodów rozwiązania spółki, obok przyczyn przewidzianych w umowie spółki, jednomyślnej uchwały wszystkich wspólników, ogłoszenia upadłości spółki lub wspólnika, wypowiedzenia umowy spółki przez wspólnika lub wierzyciela wspólnika oraz prawomocne orzeczenie sądu.

Możliwe jest jednak dalsze istnienie spółki pomimo śmierci wspólnika, jeśli pozostali wspólnicy tak postanowią lub jeżeli rozwiązanie takie przewidywała umowa spółki. Jeżeli spółka ma być prowadzona dalej zgodnie z wolą pozostałych wspólników, muszą oni postanowić o tym niezwłocznie po śmierci wspólnika. Jeżeli takie czynności nie zostaną podjęte, spadkobierca ma prawo żądać przeprowadzenia likwidacji.

Sytuacja w przypadku jednego spadkobiercy, któremu przypada udział w spółce jest oczywista. Możliwe jest jednak, że prawa przypadają większej liczbie spadkobierców. Umowa spółki może stanowić, że jeżeli prawa jakie miał wspólnik służą wszystkim spadkobiercom wspólnie, powinni wskazać spółce jedną osobę. Czynności dokonane przez pozostałych wspólników przed takim wskazaniem wiążą spadkobierców wspólnika. Regulacja ta porządkuje zwłaszcza sytuację, w której spadkobiercy nie są zgodni co do dalszego działania wobec spółki.

Przekształcenie

Kodeks spółek handlowych daje wspólnikom również możliwość żądania przekształcenia spółki jawnej w spółkę komandytową i przyznania statusu komandytariusza. Żądanie takie może zostać wyrażone przez spadkobiercę w terminie sześciu miesięcy od dnia stwierdzenia nabycia spadku. Przekształcenie jest rozwiązaniem najczęściej korzystnym dla obydwu stron, ponieważ wspólnicy spółki jawnej stając się komplementariuszami odpowiadają za zobowiązania spółki na dotychczasowych zasadach, to jest bez ograniczeń, całym swoim majątkiem. Spadkobierca natomiast zostaje wspólnikiem, ale odpowiada w sposób ograniczony, do wysokości ustanowionej sumy komandytowej. Spółka powinna uwzględnić żądanie spadkobiercy, wspólnicy mogą jednak podjąć decyzję o rozwiązaniu spółki i wypłaceniu spadkobiercy należnego udziału.

Ponieważ spółka jawna może przekształcić się nie tylko w spółkę komandytową, ale i inne spółki prawa handlowego ustawodawca dopuścił również inną możliwość przekształcenia w przypadku żądania spadkobiercy przekształcenia spółki jawnej w spółkę komandytową. Wspólnicy mogą postanowić o przekształceniu spółki jawnej w spółkę komandytowo -akcyjną i przyznaniu spadkobiercy zmarłego wspólnika statusu akcjonariusza przekształconej spółki. Takie działanie należy uznać za czyniące zadość żądaniu spadkobiercy.

Polecane

Najnowsze