Jesteś w: Strona główna > Prawo Budowlane > Artykuły

Prawo Budowlane

Artykuły

 • Odpowiedzialność zawodowa w budownictwie 25/02/2013

  Odpowiedzialność zawodowa w budownictwie

  Odpowiedzialność zawodowa w budownictwie jest rodzajem odpowiedzialności dyscyplinarnej. Ilość przeprowadzanych spraw  przed sądami dyscyplinarnymi wykazuje tendencję wzrostową. W 2003r. przeprowadzono 52 sprawy, zaś w 2008 aż 166. więcej >>

 • Wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę w zakresie robót budowlanych związanych z obiektami stanowiącymi zabytki. 06/12/2012

  Wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę w zakresie robót budowlanych związanych z obiektami stanowiącymi zabytki.

  Zgodnie z  art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane ( Dz.U. 2010, Nr 243, poz. 1623 ), prowadzenie robót budowlanych przy obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru zabytków lub na obszarze wpisanym do rejestru zabytków wymaga, przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, uzyskania pozwolenia na prowadzenie tych robót, wydawanego przez właściwego konserwatora zabytków. więcej >>

 • Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. 04/12/2012

  Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

  Zgodnie z art. 32 ust. 4 pkt 2 ) ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane ( Dz.U. 2010, Nr 243, poz. 1623 ), pozwolenie na budowę może być wydane wyłącznie temu, kto – złożył oświadczenie, pod rygorem odpowiedzialności karnej, o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. więcej >>

 • Przepisy prawa budowlanego 05/11/2012

  Przepisy prawa budowlanego

  Przepisy prawa budowlanego definiują pojęcie katastrofy budowlanej jako niezamierzone, gwałtowne zniszczenie obiektu budowlanego lub jego części, a także konstrukcyjnych elementów rusztowań, elementów urządzeń formujących, ścianek szczelnych i obudowy wykopów. więcej >>

 • Katastrofa budowlana 30/10/2012

  Katastrofa budowlana

  Negatywnym zjawiskiem, jakie może towarzyszyć procesowi budowlanemu i samemu użytkowaniu obiektu budowlanego jest katastrofa budowlana. W Departamencie Prawno-Organizacyjnym Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego prowadzony jest elektroniczny Rejestr Katastrof Budowlanych, do którego terenowe organy nadzoru budowlanego wprowadzają dane o zaistniałych katastrofach. Na podstawie danych wprowadzonych do rejestru Główny Urząd Nadzoru Budowlanego dokonuje analizy katastrof mających miejsce w poprzednim roku kalendarzowym. W 2011 roku zarejestrowano 648 katastrof budowlanych, mających miejsce we wszystkich województwach, przy czym największą liczbę katastrof odnotowano w województwie łódzkim – 299, zaś tylko jedną w województwie zachodniopomorskim. więcej >>

 • Przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę na podstawie art. 40 Prawa budowlanego. 23/10/2012

  Przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę na podstawie art. 40 Prawa budowlanego.

  Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane ( Dz.U. 2010, Nr 243, poz. 1623 )  - organ, który wydał decyzję określoną w art. 28 ( tj. ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę ), jest obowiązany, za zgodą strony, na rzecz której decyzja została wydana, do przeniesienia tej decyzji na rzecz innego podmiotu, jeżeli przyjmuje on wszystkie warunki w niej zawarte oraz złoży oświadczenie, o którym mowa w art. 32 ust. 4 pkt 2 ( tj; oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane ). więcej >>

 • Przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego na podstawie art. 54 Prawa budowlanego. 22/10/2012

  Przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego na podstawie art. 54 Prawa budowlanego.

  Zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane ( Dz.U. 2010, Nr 243, poz. 1623 ), do użytkowania obiektu budowlanego, na którego wzniesienie jest wymagane pozwolenie na budowę można przystąpić, z zastrzeżeniem art. 55 i 57, po zawiadomieniu właściwego organu o zakończeniu budowy, jeżeli organ ten, w terminie 21 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, nie zgłosi sprzeciwu w formie decyzji. więcej >>

 • Decyzja stwierdzająca wygaśnięcie decyzji o pozwoleniu na budowę wydana na podstawie art. 37 Prawa budowlanego. 28/09/2012

  Decyzja stwierdzająca wygaśnięcie decyzji o pozwoleniu na budowę wydana na podstawie art. 37 Prawa budowlanego.

  Zgodnie z zapisami art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane ( Dz.U. 2010, Nr 243, poz. 1623 ), decyzja o pozwoleniu na budowę wygasa, jeżeli budowa nie została rozpoczęta przed upływem 3 lat od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna lub budowa została przerwana na czas dłuższy niż 3 lata. więcej >>

 • Pozwolenie na budowę, jako forma reglamentacji publicznoprawnej 21/09/2012

  Pozwolenie na budowę, jako forma reglamentacji publicznoprawnej

  Jednym z najważniejszych praw posiadających umocowanie konstytucyjne jest prawo do własności. Ustawa z dnia 7 lipa 1994 r. prawo budowlane (t. j. Dz. U. 2010 Nr243 poz. 1623 ze zm.) stanowi o zasadzie swobody budowlanej, która nie jako jest przedłużeniem konstytucyjnego prawa do władania własnością. Powyższą zasada nie oznacza jednak całkowicie swobodnego prawa do tworzenia obiektów budowlanych na terenie własnej nieruchomości. więcej >>

 • Decyzja o niezbędności wejścia na teren sąsiedniej nieruchomości wydana na podstawie art. 47 Prawa budowlanego. 20/09/2012

  Decyzja o niezbędności wejścia na teren sąsiedniej nieruchomości wydana na podstawie art. 47 Prawa budowlanego.

  Zgodnie z zapisami art. 47 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane ( Dz.U. 2010, Nr 243, poz. 1623 ), właściwy organ, rozstrzyga w drodze decyzji, o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości, jeżeli jest to konieczne do wykonania prac przygotowawczych lub robót budowlanych. więcej >>

Czego dotyczy?

Prawo Budowlane – w serwisie znajdują się między innymi najnowsze informacje, artykuły prawne, pytania i odpowiedzi na temat prawa budowlanego. Zapraszamy do serwisu.

Pytania i odpowiedzi