Ogłoszenie o koncesji na roboty budowlane i etapy postępowania

Ogłoszenie o koncesji na roboty budowlane i etapy postępowania

Umowa koncesji określa, że zamawiający powierza koncesjonariuszowi wykonanie robót budowlanych lub świadczenie usług i zarządzanie tymi usługami za wynagrodzeniem. Zasady zawierania umowy koncesji na roboty budowlane reguluje Ustawa o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi.

Co jest w ogłoszeniu o koncesji?

W ogłoszeniu o koncesji zamawiający zamieszcza:

 • opis przedmiotu umowy koncesji;
 • przesłanki wykluczenia wykonawców;
 • kryteria kwalifikacji;
 • opis kryteriów oceny ofert;
 • minimalne wymagania, o ile zostały określone.

Zamawiający ma obowiązek przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zawarcie umowy koncesji w sposób zapewniający zachowanie zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców oraz zgodnie z zasadami proporcjonalności i przejrzystości.

Do udziału w postępowaniu o zawarcie umowy koncesji zamawiający zaprasza za pomocą:

 • ogłoszenia o koncesji;
 • wstępnego ogłoszenia informacyjnego – w przypadku postępowania o zawarcie umowy koncesji na usługi społeczne lub inne szczególne usługi
 • zaproszenia do ubiegania się o zawarcie umowy koncesji, które przekazuje wybranemu przez siebie wykonawcy lub wykonawcom

Warto zaznaczyć, że na zamawiającym ciąży obowiązek przekazania ogłoszenia do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Trzeba też podkreślić, że zamawiający może nie publikować ogłoszenia o koncesji albo nie zamieszczać ogłoszenia o koncesji lub wstępnego ogłoszenia informacyjnego, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z okoliczności, które opisuje art. 20 ust. 1 ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi.

Należy pamiętać, że przepisy ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi, stosuje się do umów koncesji, których szacunkowa wartość jest równa lub przekracza kwotę 130 000 złotych.

Postępowanie o zawarcie umowy koncesji na roboty budowlane lub usługi

Jakie mogą być etapy postępowania o udzielenie koncesji?

Zamawiający może przeprowadzić postępowanie o zawarcie umowy koncesji, w którym:

 • w odpowiedzi na ogłoszenie o koncesji wszyscy zainteresowani wykonawcy składają oferty wraz z informacjami na potrzeby oceny spełniania kryteriów kwalifikacji, albo
 • w odpowiedzi na ogłoszenie o koncesji wszyscy zainteresowani wykonawcy składają wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o zawarcie umowy koncesji wraz z informacjami na potrzeby oceny spełniania kryteriów kwalifikacji, a następnie zaprasza się do składania ofert albo do negocjacji i składania ofert wykonawców, którzy spełniają kryteria kwalifikacji, albo
 • przeprowadza negocjacje z wykonawcami dopuszczonymi do udziału w postępowaniu o zawarcie umowy koncesji, a następnie zaprasza ich do składania ofert

Ustawa zaznacza, że zamawiający nie może w trakcie negocjacji zmieniać kryteriów oceny ofert ani minimalnych wymagań.

Należy podkreślić, że zamawiający przedstawia wykonawcom opis postępowania o zawarcie umowy koncesji, w którym określa w szczególności: kryteria kwalifikacji; sposób komunikowania się z wykonawcami; warunki, którym mają odpowiadać wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o zawarcie umowy koncesji i oferta, pod rygorem ich odrzucenia i planowany termin zakończenia postępowania o zawarcie umowy koncesji.

Wybór oferty, odrzucenie oferty, unieważnienie postępowania

Ustawa określa, że osoby wykonujące czynności w postępowaniu o zawarcie umowy koncesji po stronie zamawiającego podlegają wyłączeniu, jeżeli ich bezstronność lub niezależność jest lub może być zagrożona. Z jakich powodów? Z uwagi na posiadanie bezpośredniego lub pośredniego interesu finansowego, ekonomicznego lub osobistego w określonym rozstrzygnięciu tego postępowania.

Zamawiający ustala termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o zawarcie umowy koncesji. Uwzględnia on w szczególności złożoność umowy koncesji oraz czas wymagany do sporządzenia wniosku o dopuszczenie do udziału w tym postępowaniu lub oferty.

Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:

 • wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wybranego wykonawcy,
 • powodach odrzucenia oferty lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o zawarcie umowy koncesji oraz o przysługujących wykonawcy środkach odwoławczych,
 • unieważnieniu postępowania o zawarcie umowy koncesji,
 • ponownym wszczęciu postępowania o zawarcie umowy koncesji (podając uzasadnienie faktyczne i prawne).

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, zamawiający ma obowiązek, przekazać wykonawcy, którego oferta nie została odrzucona, informację o uzasadnieniu wyboru najkorzystniejszej oferty, punktacji jaką otrzymał wykonawca (którego oferta została uznana za najkorzystniejszą) oraz punktacji jaką otrzymał wykonawca, któremu jest przekazywana informacja.

Zawarcie umowy koncesji

Zamawiający zawiera umowę koncesji z wybranym wykonawcą na podstawie kryteriów oceny ofert, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

 • oferta spełnia minimalne wymagania określone przez zamawiającego, o ile zostały określone;
 • wykonawca nie podlega wykluczeniu;
 • wykonawca spełnia kryteria kwalifikacji.

Umowa koncesji jest zawierana po upływie 10 dni od dnia przekazania informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli informacja ta została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 15 dni,jeżeli została przekazana w inny sposób.

Polecane

Najnowsze