Pozwolenie na budowę (część 2). Decyzja o pozwoleniu na budowę

Pozwolenie na budowę (część 2). Decyzja o pozwoleniu na budowę

Pozwolenie na budowę można otrzymać w drodze decyzji administracyjnej. Jak mówi art. 35 kodeksu postępowania administracyjnego – organy administracji publicznej obowiązane są załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki.

Decyzja administracyjna o pozwoleniu na budowę

Niezwłocznie powinny być załatwiane sprawy, które mogą być rozpatrzone w oparciu o dowody przedstawione przez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania lub w oparciu o fakty i dowody powszechnie znane albo znane z urzędu organowi, przed którym toczy się postępowanie, bądź możliwe do ustalenia na podstawie danych, którymi rozporządza ten organ.

Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym – w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.

Do wniosku o pozwolenie na budowę należy dołączyć:

  • trzy egzemplarze (Od 1 lipca 2021 r. trzy egzemplarze w formie papierowej lub forma elektroniczna) projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów odrębnych ustaw, lub kopiami tych opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów
  • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
  • decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
  • a także inne dokumenty w przypadkach, o których mówi ustawa o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej, obiektów zakładów górniczych oraz obiektów usytuowanych na terenach zamkniętych, drogi w transeuropejskiej sieci drogowej, w przypadku instalacji radiokomunikacyjnych, co szczegółowo wylicza ustawa Prawo Budowlane w art. 33, ust. 2.

Termin uzyskania pozwolenia na budowę

Decyzja o pozwoleniu na budowę powinna być wydana w ciągu 65 dni. W ustawie Prawo Budowlane, określono także terminy dla innych przypadków.

Organ administracji architektoniczno-budowlanej wydaje decyzję w sprawie pozwolenia na budowę:

  • w terminie 65 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie takiej decyzji
  • w zakresie realizacji inwestycji kolejowej, w terminie 45 dni od dnia złożenia wniosku
  • w zakresie realizacji inwestycji zlokalizowanych na terenach zamkniętych ustalonych decyzją Ministra Obrony Narodowej, służących bezpieczeństwu i obronności państwa, w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku

Warto zaznaczyć, że istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego lub innych warunków decyzji o pozwoleniu na budowę jest dopuszczalne jedynie po uzyskaniu decyzji o zmianie pozwolenia na budowę wydanej przez organ administracji architektoniczno-budowlanej.

Należy też pamiętać, że decyzja o pozwoleniu na budowę wygasa, jeżeli budowa nie została rozpoczęta przed upływem 3 lat od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna lub budowa została przerwana na czas dłuższy niż 3 lata.

Polecane

Najnowsze