Projekt budowlany (część 2). Zakres i forma projektu budowlanego

Projekt budowlany (część 2). Zakres i forma projektu budowlanego

Szczegółowy zakres i forma projektu budowlanego jest określona w rozporządzeniu ministra rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Zakres i forma projektu budowlanego

Na wstępie należy podkreślić, że zakres projektu budowlanego musi uwzględniać stopień skomplikowania robót budowlanych, specyfikę i charakter obiektu budowlanego, warunki ochrony przeciwpożarowej (o których jest mowa w odrębnych przepisach) oraz w zależności od przeznaczenia projektowanego obiektu budowlanego – niezbędne warunki do korzystania z obiektu przez osoby ze szczególnymi potrzebami (o których jest mowa w ustawie o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami).

Strona tytułowa projektu budowlanego

Do projektu budowlanego dołączana jest karta tytułowa. Określa ona:

 • nazwę zamierzenia budowlanego;
 • adres i kategorię obiektu budowlanego;
 • nazwę jednostki ewidencyjnej, nazwę i numer obrębu ewidencyjnego oraz numery działek ewidencyjnych, na których obiekt jest usytuowany;
 • imię i nazwisko lub nazwę inwestora oraz jego adres;
 • spis zawartości projektu budowlanego, w którym wymienia się jego elementy.

W związku z kartą tytułową, obowiązują jeszcze dwie zasady:

 1. Jeśli liczba działek ewidencyjnych, na których jest usytuowany obiekt budowlany, uniemożliwia sporządzenie karty tytułowej na jednej stronie formatu A4, to informacja o obrębach i numerach działek ewidencyjnych, może być zamieszczona jako załącznik do karty tytułowej.
 2. Natomiast jeśli objętość spisu zawartości, uniemożliwia zamieszczenie go na karcie tytułowej, to wtedy spis zawartości dołącza się jako załącznik do karty tytułowej.

Forma projektu budowlanego

Projekt zagospodarowania działki lub terenu, projekt architektoniczno-budowlany oraz projekt techniczny zawierają: stronę tytułową, spis treści, część opisową i część rysunkową.

Na stronie tytułowej musi się znaleźć nazwa elementu projektu budowlanego, którego ona dotyczy, informacje o których była mowa przy karcie tytułowej projektu budowlanego oraz imię, nazwisko, specjalność, numer posiadanych uprawnień budowlanych, datę opracowania i podpis osoby posiadającej uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności (opracowującej daną część projektu budowlanego) wraz z określeniem zakresu jej opracowania.

Dodatkowo:

 • Jeżeli projekt architektoniczno-budowlany lub projekt techniczny podlega sprawdzeniu, to na stronie tytułowej ma się znaleźć dodatkowo imię i nazwisko, specjalność, numer posiadanych uprawnień budowlanych, data sprawdzenia i podpis projektanta sprawdzającego.
 • Jeżeli liczba osób opracowujących i sprawdzających projekt zagospodarowania działki lub terenu, projekt architektoniczno-budowlany lub projekt techniczny uniemożliwia sporządzenie strony tytułowej na jednej stronie formatu A4, to dopuszcza się zamieszczenie informacji o projektancie i projektancie sprawdzającym, w postaci załącznika do strony tytułowej.

Część rysunkowa projektu budowlanego

Zaopatruje się ją w:

 • niezbędne oznaczenia graficzne i literowe określone w Polskich Normach wymienionych w załączniku do rozporządzenia lub inne objaśnione w legendzie,
 • wyjaśnienia opisowe umożliwiające jednoznaczne odczytanie projektu;

Sporządza się ją z zastosowaniem zasad wymiarowania określonych w Polskich Normach, które są wymienione w załączniku do rozporządzenia ministra rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Część rysunkową projektu architektoniczno-budowlanego oraz technicznego zaopatruje się w oznaczenia klas odporności ogniowej lub dymoszczelności elementów oddzielenia przeciwpożarowego i innych elementów obiektu budowlanego, w których przejścia instalacyjne muszą być zabezpieczone pod względem przeciwpożarowym, a także drzwi, bram lub innych zamknięć przeciwpożarowych.

Część rysunkową projektu architektoniczno-budowlanego oraz projektu technicznego sporządza się w skali dostosowanej do specyfiki i charakteru obiektu budowlanego oraz stopnia dokładności oznaczeń graficznych na rysunkach, jednak nie mniejszej niż:

 • 1:200 dla obiektów budowlanych o dużych rozmiarach;
 • 1:100 dla pozostałych obiektów budowlanych i ich wydzielonych części.

Należy tu zaznaczyć, że w stosunku do obiektu liniowego skalę rysunków dostosowuje się do długości obiektu w sposób, który umożliwia jego odwzorowanie z dokładnością zapewniającą czytelność projektu budowlanego. Natomiast w stosunku do projektu zagospodarowania działki lub terenu, skalę rysunków dostosowuje się do rodzaju i wielkości obiektu lub zamierzenia budowlanego, zapewniając jego czytelność. Stosuje się skale rysunków nie mniejsze niż 1:500, a dla inwestycji liniowych nie mniejsze niż 1:1000.

Projekt zagospodarowania działki lub terenu

Część opisowa

Część opisowa projektu zagospodarowania działki lub terenu zawiera: określenie przedmiotu zamierzenia budowlanego, a w przypadku zamierzenia budowlanego obejmującego więcej niż jeden obiekt budowlany – zakres całego zamierzenia; określenie istniejącego stanu zagospodarowania działki lub terenu, w tym informację o obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbiórki; projektowane zagospodarowanie działki lub terenu, w tym:

 • urządzenia budowlane związane z obiektami budowlanymi,
 • sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków,
 • układ komunikacyjny,
 • sposób dostępu do drogi publicznej,
 • parametry techniczne sieci i urządzeń uzbrojenia terenu,
 • ukształtowanie terenu i układ zieleni, w zakresie niezbędnym do uzupełnienia części rysunkowej projektu zagospodarowania działki lub terenu;

Część opisowa projektu zagospodarowania działki lub terenu, zawiera także zestawienie:

 • powierzchni zabudowy projektowanych i istniejących obiektów budowlanych (powierzchnię zabudowy budynku pomniejsza się o powierzchnię części zewnętrznych budynku, takich jak: tarasy naziemne i podparte słupami, gzymsy oraz balkony)
 • powierzchni dróg, parkingów, placów i chodników
 • powierzchni biologicznie czynnej
 • powierzchni innych części terenu, niezbędnych do sprawdzenia zgodności z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (w przypadku jego braku z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwały o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszących)

W tej części muszą znaleźć się również informacje o rodzaju ograniczeń lub zakazów w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu wynikających z aktów prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (jeżeli są wymagane).

W opisowej części jest także miejsce informacje o tym, czy działka lub teren, na którym projektowany jest obiekt budowlany, są wpisane do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków albo czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objętym ochroną konserwatorską.

Znaleźć się tutaj muszą również informacje i dane: określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia budowlanego (jeśli zamierzenie budowlane znajduje się w granicach terenu górniczego) oraz o charakterze, cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi.

Część opisowa projektu zagospodarowania działki lub terenu zawiera też: dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej (w szczególności o drogach pożarowych oraz przeciwpożarowym zaopatrzeniu w wodę razem z ich parametrami technicznymi), inne niezbędne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub robót budowlanych oraz informację o obszarze oddziaływania obiektu

Część rysunkowa

Część rysunkową projektu zagospodarowania działki lub terenu sporządza się na aktualnej mapie do celów projektowych lub na jej kopii.

Określa ona orientację położenia działki lub terenu w stosunku do sąsiednich terenów i stron świata, granice działki lub terenu, usytuowanie i obrys istniejących oraz projektowanych obiektów budowlanych, zasięg obowiązywania nakazów, ograniczeń i uwarunkowań, granice terenu zamkniętego oraz jego strefy ochronnej, układ komunikacji wewnętrznej terenu, przebieg i charakterystyczne wymiary dróg pożarowych, ukształtowanie terenu, układ istniejącej zieleni, urządzenia lub inne rozwiązania w zakresie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę, układ sieci i urządzeń uzbrojenia terenu, układ linii lub przewodów elektrycznych i telekomunikacyjnych oraz związanych z nim urządzeń technicznych, podział terenu na części oraz położenie sytuacyjno-wysokościowe w przypadku obiektów liniowych.

Projekt architektoniczno-budowlany

Część opisowa

Część opisowa projektu architektoniczno-budowlanego zawiera rodzaj i kategorię obiektu budowlanego będącego przedmiotem zamierzenia budowlanego, a także zamierzony sposób użytkowania oraz program użytkowy obiektu budowlanego.

W tej części znajdziemy również układ przestrzenny oraz formę architektoniczną obiektu budowlanego, a także jego charakterystyczne parametry (kubaturę, zestawienie powierzchni, wysokość, długość, szerokość, średnicę, liczbę kondygnacji i inne dane niezbędne do stwierdzenia zgodności usytuowania obiektu z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej).

Umieszczona jest tutaj także opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego, a w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczącego budynku – liczba lokali mieszkalnych i użytkowych, a w przypadku budynku mieszkalnego wielorodzinnego – liczbę lokali mieszkalnych dostępnych dla osób niepełnosprawnych (w tym osób starszych) oraz opis zapewnienia niezbędnych warunków do korzystania z obiektów użyteczności publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego dla tych osób.

W części opisowej projektu architektoniczno-budowlanego są również: parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie, a w przypadku dotyczącego budynku – analizę technicznych, środowiskowych i ekonomicznych możliwości realizacji wysoko wydajnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło.

Będzie tutaj także miejsce na analizę technicznych i ekonomicznych możliwości wykorzystania urządzeń, które automatycznie regulują temperaturę oddzielnie w poszczególnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej (w stosunku do budynku), informacje o zasadniczych elementach wyposażenia budowlano instalacyjnego i dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej.

Część rysunkowa

Część rysunkowa projektu architektoniczno-budowlanego zawiera w przypadku zamierzenia budowlanego obejmującego budynki:

 • rzuty wszystkich charakterystycznych poziomów
 • charakterystyczne przekroje
 • widoki elewacji oraz dachu lub przekrycia

Natomiast w przypadku zamierzenia budowlanego obejmującego obiekty budowlane inne niż budynki:

 • rzuty wszystkich charakterystycznych poziomów
 • charakterystyczne przekroje
 • widoki

Projekt techniczny

Część opisowa

Część opisowa projektu technicznego obejmuje co najmniej: rozwiązania konstrukcyjne obiektu budowlanego, geotechniczne warunki i sposób posadowienia obiektu budowlanego (w zależności od potrzeb), dokumentację geologiczno-inżynierską (także w zależności od potrzeb), rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe wewnętrznych i zewnętrznych przegród budowlanych, podstawowe parametry technologiczne oraz współzależności urządzeń i wyposażenia związanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwiązaniami budowlanymi (w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczącego obiektu budowlanego usługowego lub produkcyjnego).

W tej części znajdą się także rozwiązania budowlane i techniczno-instalacyjne, rozwiązania niezbędnych elementów wyposażenia budowlano-instalacyjnego, sposób powiązania instalacji i urządzeń budowlanych oraz rozwiązania i sposób funkcjonowania zasadniczych urządzeń instalacji technicznych.

Jest tu również miejsce na dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej i charakterystykę energetyczną budynku.

Część rysunkowa

Część rysunkowa projektu technicznego zawiera co najmniej:

 • rzuty wszystkich charakterystycznych poziomów obiektu budowlanego
 • rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe przegród zewnętrznych
 • podstawowe urządzenia instalacji ogólnotechnicznych i technologicznych lub ich części
 • zasadnicze elementy wyposażenia instalacyjno-budowlanego

Polecane

Najnowsze