Projekt budowlany (część 1). Zawartość projektu budowlanego

Projekt budowlany (część 1). Zawartość projektu budowlanego

Projekt budowlany jest to dokumentacja, która wskazuje jakie są zamierzenia budowy. Prawo budowlane stanowi, że jest on częścią dokumentacji budowy.

Dokumentacja budowy to pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, jak również w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów. W przypadku realizacji obiektów metodą montażu, także dziennik montażu.

Projekt budowlany w ustawie Prawo Budowlane

Prawo Budowlane określa, że projekt budowlany powinien spełniać wymagania określone w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, lub w innych pozwoleniach, jeżeli są one wymagane.

Zakres i treść projektu budowlanego

Trzeba podkreślić, że zakres i treść projektu budowlanego powinny być dostosowane do specyfiki i charakteru obiektu, ale także do stopnia skomplikowania robót budowlanych oraz w zależności od przeznaczenia projektowanego obiektu, określać niezbędne warunki do korzystania z obiektu przez osoby ze szczególnymi potrzebami, o których mowa w ustawie o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Zakres i treść projektu budowlanego, muszą uwzględnić warunki ochrony przeciwpożarowej.

Warto tutaj także zaznaczyć, że uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności, uprawniają do sporządzania projektu budowlanego w zakresie tej specjalności.

Zawartość projektu budowlanego

  1. Projekt zagospodarowania działki lub terenu, który jest sporządzony na aktualnej mapie do celów projektowych albo jej kopii. (Od 1 lipca 2021 r. wejdzie w życie zapis w Prawie Budowlanym, że nie musi być ona poświadczona za zgodność z oryginałem przez projektanta). Projekt ten obejmuje określenie granic działki lub terenu. Jest w nim także usytuowanie, obrys i układy istniejących oraz projektowanych obiektów budowlanych (w tym sieci uzbrojenia terenu oraz urządzeń budowlanych sytuowanych poza obiektem budowlanym). Projekt zagospodarowania działki lub terenu, ma zawierać także sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków. W projekcie tym ma być również zawarty układ komunikacyjny i układ zieleni, ze wskazaniem charakterystycznych elementów, wymiarów, rzędnych i wzajemnych odległości obiektów w nawiązaniu do istniejącej i projektowanej zabudowy terenów sąsiednich oraz informacja o obszarze oddziaływania obiektu.
  2. Projekt architektoniczno-budowlany. Obejmuje on układ przestrzenny oraz formę architektoniczną istniejących i projektowanych obiektów budowlanych. Projekt architektoniczno-budowlany, zawiera także zamierzony sposób użytkowania obiektów budowlanych w tym liczbę projektowanych do wydzielenia lokali (z wyszczególnieniem lokali mieszkalnych). Są w nim również charakterystyczne parametry techniczne obiektów budowlanych, a także opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu. Mają się w nim znaleźć także projektowane rozwiązania materiałowe i techniczne mające wpływ na otoczenie (w tym na środowisko) i charakterystyka ekologiczna. Zawiera on również informację o wyposażeniu technicznym budynku (w tym projektowanym źródle lub źródłach ciepła do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej). W projekcie tym jest też opis dostępności dla osób niepełnosprawnych w tym osób starszych, jeśli jest to wymagane. Zawiera informację o minimalnym udziale lokali mieszkalnych (w przypadku budynków mieszkalnych wielorodzinnych), oraz postanowienie udzielające zgody na odstępstwo, jeżeli zostało wydane.
  3. Projekt techniczny. Zawiera on projektowane rozwiązania konstrukcyjne obiektu razem z wynikami obliczeń statyczno-wytrzymałościowych. W projekcie technicznym jest też charakterystyka energetyczna – w przypadku budynków. Muszą się w nim znaleźć projektowane, niezbędne rozwiązania techniczne oraz materiałowe, a także w zależności od potrzeb – dokumentacja geologiczno-inżynierska lub geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych oraz inne opracowania projektowe.
  4. W zależności od potrzeb – w przypadku drogi krajowej lub wojewódzkiej – oświadczenie właściwego zarządcy drogi o możliwości połączenia działki z drogą, zgodnie z przepisami o drogach publicznych.
  5. Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty.

Dodatkowe zasady dotyczące zawartości projektu budowlanego

Trzeba zaznaczyć, że przepisu o tym, iż projekt budowlany ma zawierać projekt zagospodarowania działki lub terenu, nie stosuje się do projektu budowlanego przebudowy lub montażu obiektu budowlanego, jeżeli zgodnie z przepisami o zagospodarowaniu przestrzennym nie jest wymagane ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.

Należy też podkreślić, że zasada o tym aby projekt budowlany zawierał projekt architektoniczno-budowlany oraz projekt techniczny, nie jest stosowana w przypadku projektu budowlanego budowy lub przebudowy urządzeń budowlanych oraz podziemnych sieci uzbrojenia terenu, jeżeli całość problematyki może być przedstawiona w projekcie zagospodarowania działki lub terenu.

Projekt techniczny musi być zgodny z projektem zagospodarowania działki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym.

Inne dokumenty oraz nowe przepisy, dotyczące zawartości projektu budowlanego

Do projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego oraz projektu technicznego dołącza się:

  • Kopię decyzji o nadaniu projektantowi lub projektantowi sprawdzającemu (jeżeli jest wymagany) uprawnień budowlanych w odpowiedniej specjalności potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez sporządzającego projekt.
  • Kopię zaświadczenia, aktualnego na dzień opracowania projektu – w przypadku projektanta, lub na dzień sprawdzenia projektu – w przypadku projektanta sprawdzającego. Jest to zaświadczenie wydane przez izbę samorządu zawodowego o wpisie na listę członków właściwej izby z określonym terminem ważności.
  • Do 30 czerwca 2021 r. – oświadczenie projektanta i projektanta sprawdzającego o sporządzeniu projektu, zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
  • Od 1 lipca 2021 r. – oświadczenie projektanta o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. W oświadczeniu tym, wskazuje się również imiona, nazwiska, numer uprawnień budowlanych lub numer decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych osób posiadających uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności, biorących udział w opracowaniu projektu, do którego dołączone jest oświadczenie oraz projektantów sprawdzających, którzy dokonali sprawdzenia projektu, do którego dołączone jest oświadczenie. Od tej daty wchodzi w życie również zapis o tym, że projekt budowlany w tym projekt zagospodarowania działki lub terenu, projekt architektoniczno-budowlany oraz projekt techniczny, sporządza się w postaci papierowej albo elektronicznej.

Należy też podkreślić, że projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany podlegają zatwierdzeniu w decyzji o pozwoleniu na budowę.

Jeśli projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany, są sporządzone w postaci papierowej, to zatwierdzeniu podlegają trzy egzemplarze tych projektów, z których jeden przeznaczony jest dla inwestora, jeden dla organu zatwierdzającego projekt i jeden dla właściwego organu nadzoru budowlanego.

Od 1 lipca 2021 r., wejdzie w życie zapis w Prawie Budowlanym mówiący o tym, że w przypadku sporządzenia projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego w postaci elektronicznej, zatwierdzenie polega na opatrzeniu projektów kwalifikowanym podpisem elektronicznym organu zatwierdzającego projekt. Zatwierdzony projekt przekazuje się inwestorowi.

Trzeba również zaznaczyć, że inwestor, który spełnia warunki do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, może żądać wydania odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego, poprzedzającej wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Decyzja jest ważna przez czas w niej oznaczony, jednak nie dłużej niż rok. Od 1 lipca 2021 r. wejdzie w życie zapis, który mówi, że wniosek o wydanie odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu arhcitektoniczno-budowlanego składa się w postaci papierowej albo w formie elektronicznego dokumentu za pośrednictwem adresu elektronicznego, który jest określony w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu obsługującego Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Tam będzie się znajdował także formularz tego wniosku.

Do decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego, poprzedzonych decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach, stosuje się przepisy ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Do postępowań w sprawach wydania decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego, poprzedzonych decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach, stosuje się przepisy ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Polecane

Najnowsze