Zakres i forma projektu budowlanego – nowe rozporządzenie ( cz. I  ).

Zakres i forma projektu budowanego na podstawie ustawy prawo budowlane.

Zgodnie z prawem budowlanym – zakres i treść projektu budowlanego powinny być dostosowane do specyfiki i charakteru oraz stopnia skomplikowania robót budowlanych.

Projekt budowlany powinien zawierać:

1)    projekt zagospodarowania działki lub terenu, sporządzony na aktualnej mapie, obejmujący; określenie granic działki lub terenu, usytuowanie, obrys i układy istniejących i projektowanych obiektów budowlach, sieci uzbrojenia terenu, sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków, układ komunikacyjny i układ zieleni, ze wskazaniem charakterystycznych elementów, wymiarów, rzędnych i wzajemnych odległości obiektów, w nawiązaniu do istniejącej i projektowanej zabudowy terenów sąsiednich;

2)    projekt architektoniczno – budowlany, określający funkcję, formę i konstrukcję obiektu budowlanego, jego charakterystykę energetyczną i ekologiczną oraz proponowane niezbędne rozwiązania techniczne, a także materiałowe, ukazujące zasady nawiązania do otoczenia, a w stosunku do określonych ustawą obiektów budowlanych opis dostępności dla osób niepełnosprawnych;

3)    stosownie do potrzeb: oświadczenia właściwych jednostek organizacyjnych o zapewnieniu dostaw energii, wody, ciepła i gazu, odbioru ścieków oraz o warunkach przyłączenia obiektu do sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych oraz dróg lądowych oraz stosownie do potrzeb oświadczenie właściwego zarządcy drogi o możliwości połączenia działki z drogą publiczną zgodnie z przepisami o drogach publicznych,

4)    w zależności od potrzeb, wyniki badań geologiczno – inżynierskich oraz geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych.   

Zgodnie jednak ust. 6 powołanego powyżej przepisu ustawy Prawo budowlane, szczegółowy zakres i formę projektu budowlanego  określa w drodze rozporządzenia wykonawczego do ustawy minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej.

Zakres i forma projektu budowanego na podstawie rozporządzenia wykonawczego do ustawy prawo budowlane.

Obowiązujące od dnia 29 kwietnia 2012 r. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz.U. z 2012, poz. 462), zastępujące Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. ( Dz.U. z 2003, Nr 120, poz.1133 z późn. zm. ), określa szczegółowy zakres i formę projektu budowlanego, stanowiącego podstawę do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę, nie ograniczając zakresu opracowań projektowych w stadiach poprzedzających opracowanie projektu budowlanego, wykonywanych równocześnie, w szczególności projektu technologicznego oraz na potrzeby związane z wykonywaniem robót budowlanych.

Strona tytułowa projektu budowlanego.

Zgodnie z nowo obowiązującym rozporządzeniem, podobnie jak w poprzednio obowiązującym w tej materii akcie prawnym na stronie tytułowej projektu budowlanego należy zamieścić:

1)    nazwę, adres obiektu, jednostkę ewidencyjną, obręb, i numery ewidencyjne działek, na których obiekt jest usytuowany,

2)    imię i nazwisko lub nazwę inwestora oraz jego adres,

3)    nazwę i adres jednostki projektowania,

4)    imiona i nazwiska projektantów opracowujących poszczególne części projektu budowlanego, wraz z określeniem zakresu ich opracowania, specjalności i numeru posiadanych uprawnień budowlanych oraz datę opracowania i podpisy,

5)    spis zawartości projektu budowlanego wraz z wykazem załączonych do projektu wymaganych przepisami szczególnymi uzgodnień, pozwoleń lub opinii, także specjalistycznych, oraz stosownie do potrzeb, oświadczeń właściwych jednostek organizacyjnych, o których mowa w art. 34 ust. 3 pkt 3.

Jeżeli projekt architektoniczno – budowlany podlega sprawdzeniu, na stronie tytułowej projektu zamieszcza się również imiona i nazwiska osób sprawdzających projekt, wraz z podaniem przez każdą z nich specjalności i numeru posiadanych uprawnień budowlanych, datę i podpisy.

Wymagania ogólne dot. formy i zakresu projektu.

Zgodnie z zapisami nowo obowiązującego rozporządzenia, podobnie jak w nieobowiązującym już akcie wykonawczym do ustawy prawo budowlane określono, iż na rysunkach wchodzących w skład projektu obiektu budowlanego należy umieścić metrykę projektu zawierającą;

1)    nazwę i adres obiektu budowlanego,

2)    tytuł  ( nazwę ), skalę i numer rysunku,

3)    imię i nazwisko projektanta ( projektantów ), specjalność i numer uprawnień budowlanych,

4)    datę i podpis.

W przypadku projektu objętego obowiązkiem sprawdzenia, w metryce umieszcza się również  imię i nazwisko sprawdzającego rysunek, jego specjalność i numer posiadanych uprawnień budowlanych oraz datę i podpis potwierdzający sprawdzenie.

Projekt przeznaczony do wielokrotnego zastosowania, może być zastosowany jako projekt architektoniczno – budowlany przez projektanta obiektu po dostosowaniu  do ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy albo decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Wszystkie strony i arkusze projektu budowlanego powinny być ponumerowane, przy czym części projektu odrębnie oprawione  oraz załączniki powinny mieć numerację zgodna ze spisem zawartości.

Projekt budowlany powinien być sporządzony  w czytelnej technice graficznej oraz oprawiony w okładkę przystosowana do formatu A4, w sposób uniemożliwiający jego dekompletację. Dopuszczono oprawę projektu w tomy obejmujące – projekt zagospodarowania działki lub terenu wraz z oświadczeniami określonymi w art. 34 ust.3 pkt. 3 prawa budowlanego oraz projekt architektoniczno – budowlany i wyniki badań geologiczno – inżynierskich oraz ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów, o których mowa w art. 34 ust. 3 pkt 4 prawa budowlanego. Jeżeli zamierzenie budowlane obejmuje więcej niż jeden obiekt budowlany lub obejmuje obiekt wielkogabarytowy dopuszcza sięoprawęwielotomową.

Projekt budowlany sporządza się w języku polskim, stosując zasady wymiarowania oraz oznaczenia graficzne i literowe określone w Polskich Normach wymienionych w załączniku do rozporządzenia lub inne objaśnione w legendzie.

Projekt budowlany sporządza się w czterech egzemplarzach z przeznaczeniem – jeden do archiwum właściwego organu nadzoru budowlanego, jeden dla organu wydającego pozwolenie na budowę oraz dwa dla inwestora.