Pozwolenie na budowę (część 1). Co jest ważne przed wydaniem decyzji? Komu może być wydane?

Pozwolenie na budowę (część 1). Co jest ważne przed wydaniem decyzji? Komu może być wydane?

Pozwolenie na budowę jest urzędowym dokumentem, który zezwala na rozpoczęcie robót budowlanych lub budowy.

Pozwolenie na budowę jest częścią dokumentacji budowy. Czym jest dokumentacja budowy? To pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennikiem budowy, protokołami odbiorów częściowych i końcowych, a także w miarę potrzeby, rysunkami i opisami służącymi realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książka obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu, także dziennik montażu.

Roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę z zastrzeżeniem obiektów budowlanych i robót budowlanych, które wymienione są w art. 29–31 ustawy Prawo Budowlane. Nie wszystkie bowiem roboty budowlane i obiekty budowlane wymagają pozwolenia na budowę.

Co jest sprawdzane przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę?

Przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę lub odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego organ administracji architektoniczno-budowlanej sprawdza:

  • zgodność projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i innymi aktami prawa miejscowego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu, wymaganiami ochrony środowiska, w szczególności określonymi w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochroniw środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, ustaleniami uchwały o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej;
  • zgodność projektu zagospodarowania działki lub terenu z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi;
  • kompletność projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego
  • posiadanie przez projektanta i projektanta sprawdzającego odpowiednich uprawnień budowlanych

Jeśli zostaną stwierdzone nieprawidłowości, to organ administracji architektoniczno-budowlanej nakłada postanowieniem obowiązek ich usunięcia i określa na to termin.

Odmowa wydania pozwolenia na budowę

Organ administracji architektoniczno-budowlanej wydaje decyzję o odmowie zatwierdzenia projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego i wydania decyzji o pozwoleniu na budowę:

  • w przypadku niewykonania w wyznaczonym terminie postanowienia o obowiązku usunięcia wskazanych nieprawidłowości
  • w przypadku wykonywania robót budowlanych przed uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę
  • jeżeli na terenie, którego dotyczy projekt zagospodarowania działki lub terenu, znajduje się obiekt budowlany w stosunku do którego wydano ostateczną decyzję o nakazie rozbiórki

Komu może być wydane pozwolenie na budowę?

Pozwolenie na budowę może być wydane wyłącznie temu, kto złożył wniosek w tej sprawie w okresie ważności decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz złożył oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Warto zaznaczyć, że pozwolenie na budowę dotyczy całego zamierzenia budowlanego. W przypadku zamierzenia budowlanego obejmującego więcej niż jeden obiekt, pozwolenie na budowę może, na wniosek inwestora, dotyczyć wybranych obiektów lub zespołu obiektów, mogących samodzielnie funkcjonować zgodnie z przeznaczeniem.

Jeżeli pozwolenie na budowę dotyczy wybranych obiektów lub zespołu obiektów, inwestor jest obowiązany przedstawić projekt zagospodarowania działki lub terenu.

Polecane

Najnowsze