Bezskuteczność egzekucji w rozumieniu art. 299 k.s.h.

Bezskuteczność egzekucji w rozumieniu art. 299 k.s.h.

Stan bezskuteczności egzekucji z majątku spółki

Bezskuteczność egzekucji, czyli to co w języku potocznym określane jest niemożliwością ściągnięcia długu, stanowiąca przesłankę odpowiedzialności członków zarządu (oraz likwidatorów spółki – zob. uchwała Sądu Najwyższego z dnia 28 stycznia 2010 r..; III CZP 91/09) odnosi się do wszelkich form egzekucji, prowadzonych bądź to na podstawie przepisów kodeksu postępowania cywilnego, bądź na podstawie przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Powyższe wskazuje na fakt, iż bezskuteczność egzekucji będzie z reguły łączona z podjęciem przez uprawniony do tego podmiot, przewidzianego prawem formalnego działania (postępowania) przymuszającego, którego cel w postaci zaspokojenia wierzyciela nie nastąpił (Kidyba A., Kodeks spółek handlowych. Komentarz. Tom I, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2010.). Podsumowując wypada stwierdzić, że bezskuteczność egzekucji w rozumieniu art. 299 k.s.h., to taki stan, w którym dane zobowiązanie nie będzie mogło zostać zaspokojone poprzez wyegzekwowanie jego przedmiotu z majątku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Dowody bezskuteczności egzekucji z majątku spółki

Sam stan nieskuteczność egzekucji musi rzecz jasna zostać w jakiś sposób udowodniony. Problem w tym zakresie dotyczy tego, jakiego rodzaju dowodu mogą być uznane za dopuszczalne. Na pełna aprobatę w taj kwestii zasługuje sentencja wyroku Sądu Najwyższego z dnia 26 czerwca 2003 r. (V CKN 416/01) w myśl której: „Ustalenie przewidzianej w art. 298 § 1 k.h. (art. 299 § 1 k.s.h.) przesłanki bezskuteczności egzekucji może nastąpić na podstawie każdego dowodu, z którego wynika, że spółka nie ma majątku pozwalającego na zaspokojenie wierzyciela pozywającego członków zarządu.”. A. Kidyba w tej kwestii stanowczo wypowiada się, iż do katalogu dopuszczalnych dowodów bezskuteczności egzekucji zaliczyć należy nie tylko te formalne (stanowiące regułę), lecz także nieformalne, do których zaliczyć można choćby powołanie się na negatywne wyniki egzekucji przeciwko spółce prowadzonej przez innego wierzyciela (Kidyba A., Kodeks spółek handlowych. Komentarz. Tom I, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2010.).

Przykłady dowodów bezskuteczności egzekucji

Za dowód bezskuteczności egzekucji jako przesłanki pozytywnej odpowiedzialności z art. 299 k.s.h. może służyć między innymi: 1) postanowienie sądu o oddalenie wniosku o ogłoszenie upadłości ze względu na brak wystarczających środków w majątku spółki na zaspokojenie kosztów postępowania; 2) wykaz majątku spółki z którego wynika, że nie pokrywa on egzekwowanej wierzytelności 3) sprawozdanie finansowe spółki, z którego wynika brak istnienia wystarczających środków na zaspokojenie egzekwowanej wierzytelności.

 

Bibliografia:

1. Frąckowiak J. [red.], Kodeks spółek handlowych. Po pięciu latach, Wydawnictwo Uniwersytety Wrocławskiego, Wrocław 2006.

2. Jacyszyn J. [red.], Spółki handlowe w pytaniach i odpowiedziach, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2008.

3. Katner W.J. [red.], Prawo cywilne i handlowe w zarysie, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2009.

4. Kidyba A., Kodeks spółek handlowych. Komentarz. Tom I, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2010.

Polecane

Najnowsze