Zastaw rejestrowy – istota i przedmiot.

Zastaw rejestrowy – istota i przedmiot.

Ustanowienie zastawu rejestrowego.

Zastaw rejestrowy ustanawia się poprzez sporządzenie umowy między dłużnikiem- zastawcą ( osobą, która ma prawo rozporządzania rzeczą) a wierzycielem – zastawnikiem. Następnie fakt ustanowienia zastawu ujawnia się w rejestrze zastawów. Wpis ten ma charakter konstytutywny. W odróżnieniu od zastawu tradycyjnego, przedmiot zastawu rejestrowego pozostaje we władaniu zastawcy. Może on rzeczą rozporządzać. Należy jednak pamiętać, że wierzyciel zastawu rejestrowego ( podobnie jak w zastawie zwykłym) może zaspokoić swoją wierzytelność bez względu na to, czyją własnością stanie się owa rzecz. Wierzyciel korzysta też z pierwszeństwa zaspokojenia przed wierzycielami osobistymi. Ustanawiając zastaw rejestrowy strony mogą w umowie przewidzieć, że mimo wygaśnięcia wierzytelności, zastaw nie wygasa. Praktycznie oznacza to, że strony mogą tym samym zastawem zabezpieczyć następną wierzytelność po spełnieniu określonych przesłanek. Przesłanki te to : wskazanie stosunku prawnego, z którego wynika lub może wynikać nowa wierzytelność, termin, w którym powinien powstać nowy stosunek prawny( nie dłuższy niż 6 miesięcy od dnia wygaśnięcia wierzytelności zabezpieczonej zastawem), określenie najwyższej sumy zabezpieczenia dla nowej wierzytelności (suma ta nie może być wyższa od sumy ujawnionej w rejestrze). W umowie zastawniczej możliwe jest też zastrzeżenie, że zastawca zobowiązuje się do niezbywania i nieobciążania przedmiotu zastawu.

Przedmiot zastawu rejestrowego.

Zastawem rejestrowym można obciążyć rzeczy ruchome i prawa zbywalne, oprócz statków morskich i statków w budowie ( które można obciążyć hipoteką morską) oraz oprócz praw, które można obciążyć hipoteką. Zgodnie z art. 7 ust 2 zastawem można obciążyć np.:

– rzeczy oznaczone co do gatunku, jeśli w umowie określono ich ilość oraz sposób wyodrębnienia od innych rzeczy tego samego gatunku

– rzeczy oznaczone co do tożsamości

– zbiór rzeczy i praw

– wierzytelność

– prawa na dobrach niematerialnych

– prawa z papierów wartościowych

– prawa z niebędących papierami wartościowymi instrumentów finansowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi, np. opcje. Zastaw rejestrowy można też ustanowić na przedmiocie, który zastawca nabędzie w przyszłości. Obciążenie zastawem stanie się skuteczne dopiero z chwilą nabycia przedmiotu przez zastawcę.

Polecane

Najnowsze