Czy zakup okularów pracownikowi powinien podlegać opodatkowaniu VAT jako nieodpłatne przekazanie?

Czy wyżej wskazany zakup okularów pracownikowi będzie stanowił nieodpłatne przekazanie na rzecz pracownika? Zgodnie z art. 5 ust 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług opodatkowaniu VAT podlega odpłatna dostawa towarów. Według art. 7 ust. 2 ustawy przez dostawę towarów rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:

1. przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,

2. wszelkie inne darowizny

– jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu tych towarów.

 

W przytoczonym powyżej artykule na wyróżnienie zasługuje sformułowanie „na cele osobiste pracownika”. Przekazanie na rzecz pracownika okularów nie stanowi nieodpłatnej dostawy towarów, a co za tym idzie nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. Okulary przekazywane są w ramach stosunku służbowego, zaś pracodawca został zobligowany do zapewnienia pracownikom zgodnych z przepisami warunków pracy.

Pracodawca zachowuje prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktury w proporcji odpowiadającej zrefundowanym kosztom. Tak więc, jeżeli pracodawca pokrywa 100% kosztów związanych z zakupem, może odliczyć cały VAT, jeżeli zaś pokrywa jedynie część to dokonuje odliczenia odpowiedniej części podatku. U pracodawcy koszty związane z zakupem okularów dla pracownika stanowią koszty podatkowe.