Status przedsiębiorcy zagranicznego

Status przedsiębiorcy zagranicznego

Przedsiębiorca zagraniczny to osoba zagraniczna będąca przedsiębiorcą wykonująca działalność gospodarczą za granicą, przy czym pojęcie osoby zagranicznej obejmuje różnorodne podmioty prawa, co sprawia, że przedsiębiorcą zagranicznym jest zagraniczna osoba fizyczna, zagraniczna osoba prawna i zagraniczna niepełna osoba prawna, jeśli podmioty te wykonują działalność gospodarczą za granicą. Przedsiębiorca jako osoba fizyczna która nie ma obywatelstwa polskiego.
Status przedsiębiorcy zagranicznego  w przypadku czasowego świadczenia usług na terytorium RP na zasadach określonych w przepisach Traktatu WE  bądź  w postanowieniach umów regulujących swobodę świadczenia usług. Dotyczy to przedsiębiorców zagranicznych jako zagranicznych osób fizycznych, którzy pochodzą z państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego (dalej jako EOG), w tym państw członkowskich UE, oraz z państw, które zawarły ze Wspólnotą Europejską (obecnie Unią Europejską) i jej państwami członkowskimi umowę regulującą swobodę świadczenia usług. Statusu przedsiębiorcy zagranicznego nie można natomiast przypisać zagranicznej osobie fizycznej, jeżeli na terytorium RP wykonuje pierwotną działalność gospodarczą, której odpowiada ewidencjonowana działalność gospodarcza . Działalność gospodarcza status osoby zagranicznej przyznaje dwóm kategoriom jednostek organizacyjnych, tj. osobie prawnej z siedzibą za granicą oraz jednostce organizacyjnej niebędącej osobą prawną, mającą jednak zdolność prawną, z siedzibą za granicą .Z rozwiązania tego wynika, że o „zagraniczności” danej jednostki organizacyjnej w przypadku osoby prawnej decyduje usytuowanie  siedziby za granicą, a w przypadku jednostki organizacyjnej, która nie ma osobowości prawnej, usytuowanie (zarejestrowanie) siedziby za granicą oraz posiadanie zdolności prawnej przyznanej na podstawie prawa obcego. Statusu zagranicznej osoby prawnej (zagranicznej niepełnej osoby prawnej) jako przedsiębiorcy zagranicznego nie zmienia:

a). wykonywanie działalności gospodarczej za pośrednictwem oddziału z siedzibą na terytorium RP, który jest formą wtórnej działalności gospodarczej. Oddział stanowi bowiem integralną część działalności gospodarczej przedsiębiorcy zagranicznego jako podmiotu prawa, która jest wykonywana poza siedzibą tego przedsiębiorcy lub głównym miejscem jej wykonywania, tj. na terytorium RP; oznacza to, że wykonywanie na podstawie prawa polskiego wtórnej działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę zagranicznego zależy od wykonywania przez niego pierwotnej działalności gospodarczej na podstawie ustawodawstwa obcego;

b).  wykonywanie działalności gospodarczej na terytorium RP za pośrednictwem utworzonego na podstawie prawa polskiego odrębnego podmiotu prawa jako osoby prawnej (niepełnej osoby prawnej) w tym bowiem przypadku działalność gospodarczą na terytorium RP wykonuje we własnym imieniu osoba prawna (niepełna osoba prawna) prawa polskiego, tj. przedsiębiorca polski jako podmiot zależny od przedsiębiorcy zagranicznego natomiast znaczenie przedsiębiorcy zagranicznego jako zagranicznej osoby prawnej  sprowadza się w tej sytuacji do pełnienia funkcji założyciela przedsiębiorcy polskiego z wszelkimi skutkami prawnymi, które wynikają z tego faktu

c). okoliczność czasowego świadczenia usług na terytorium RP  co obejmuje przedsiębiorców zagranicznych z państw EOG (w tym z państw UE) oraz z państw, które zawarły z WE  i jej państwami członkowskimi umowę regulującą swobodę świadczenia usług.

Polecane

Najnowsze