Dopłaty w procesie łączenia cz. II

Dopłaty w procesie łączenia cz. II

Źródłem dopłat może być kapitał spółki albo wspólników. W przypadku, gdy dopłaty są dokonywane na rzecz wspólników ze środków spółki przejmującej albo nowo zawiązanej dopłaty mogą pochodzić z zysku, bądź kapitału zakładowego spółki. Środki poświęcone na dopłatę mogą być uzyskane z nadwyżki kapitału zakładowego, pochodzącego z majątku, który powstał z połączenia. Trzeba jednak zaznaczyć iż w tym wypadku powinny jednak pochodzić z innych funduszy niż kapitał zakładowy. W przypadku nieuzyskania porozumienia w kwestii dopłat połączenie nie dojdzie do skutku. KSH wskazuje jedynie źródła dopłat, gdy obowiązek uiszczenia dopłat spoczywa na spółce oraz gdy mamy do czynienia z połączeniem przez przejęcie. Nie oznacza to jednak, że tych regulacji nie można stosować odpowiednio do spółki nowo zawiązanej w wyniku połączenia przez zawiązanie nowej spółki. W tym przypadku można stosować w praktyce dowolne źródła sfinansowania dopłat np. poprzez zaciągnięcie przez spółkę kredytu.

Warto zaznaczyć ze dopłaty rozumiane w świetle art. 492§ 2 k.s.h. są inną instytucją niż dopłaty istniejące w pozostałych przypadkach przewidzianych przez KSH. Dotyczy to sytuacji gdy dopłaty są wnoszone do spółki z o.o. przez jej wspólników, stanowiąc jej kapitał rezerwowy (art. 177-130 k.s.h.) , a także dopłaty wnoszone przez akcjonariuszy spółki akcyjnej w celu uzyskania szczególnych uprawnień osobistych lub uprzywilejowania akcji przyznanych akcjonariuszowi (396§3 w zw. Z 351§3 i 354§2).

Dokładny termin uiszczenia dopłat zależy od tego przez kogo miałyby one zostać wypłacone : 1) przez spółkę czy też 2) przez wspólników (akcjonariuszy). W pierwszym przypadku dopłaty otrzymywane przez wspólników (akcjonariuszy) spółek biorących udział w procesie łączenia uzyskują zarówno dopłaty jak i akcje (udziały) spółki przejmującej bądź spółki nowo zawiązanej. Jeżeli mamy do czynienia ze spółką akcyjną to wspólnicy (akcjonariusze) spółki biorącej udział w procesie łączenia (spółka przejmowana bądź jedna ze spółek tworzących nowo zawiązaną spółkę) stają się akcjonariuszami spółki przejmującej (nowo zawiązanej) wraz z nastaniem dnia połączenia, jednak akcje mogą zostać im wydane nieco później. W tym wypadku nie ma potrzeby stosowania zasad ogólnych KSH (art.328§5 i 6 k.s.h). W ich świetle wspólnik (akcjonariusz), spółki przejmowanej (nowo zawiązanej) nabywa roszczenie o wydanie jej dokumentów akcji w terminie miesięcznym od rejestracji połączenia. Zarząd spółki jest zobowiązany do spełnienia tego żądania w terminie tygodnia od dnia jego zgłoszenia. Szerzej o tym opowiem w rozdziale VI.

W praktyce dopłaty są uiszczane w tym samym terminie dla wszystkich wspólników (akcjonariuszy) znanych spółce z imienia i nazwiska albo firmy. W spółce z ograniczoną z ograniczoną odpowiedzialnością pojawił się problem czy uprawnienie do żądania dopłaty przez nowych wspólników spółki przejmującej (nowo zawiązanej) powstaje z momentem wpisu wspólnika do księgi udziałów czy też z dniem połączenia. Uzależnienie możliwości uzyskania przez wspólnika roszczenia do żądania dopłat od wpisu do księgi udziałów wydaje się jednak krzywdzący dla niego. Należało zatem by przyjąć, że prawo do otrzymania to powstaje z dniem połączenia, a nie z momentem wpisu wspólnika do księgi udziałów.

W drugim przypadku, gdy to spółka jest uprawniona do przyjęcia dopłat KSH przyznaje jej możliwość uzależnienia wydania swoich udziałów lub akcji od uzyskania dopłat. Wobec nieuregulowania terminu wniesienia dopłat przez wspólnika należało by przyjąć zasadę ogólną z art. 455 k.c. w świetle której dopłaty należy uiścić niezwłocznie od dnia wezwania do zapłaty.

Polecane

Najnowsze