Dynamiczny system zakupów

Dynamiczny system zakupów

Dynamiczny system zakupów nie jest trybem udzielenia zamówienia publicznego   jest systemem , procedurą w jakim dokonywane są zakupy , ustanowiony jest na pewien czas i co do zasady  na okres nie dłuższy niż 4 lata . Jeżeli  zamawiający ustanawia  dynamiczny system zakupów na okres  dłuższy niż 4 lata w terminie 3 dni  zawiadamia się o tym Prezesie UZP  podając  wartość dynamicznego systemu  zakupów  oraz przedmiot zamówień objętych  tym systemem oraz uzasadnienie faktyczne i  prawne. Zamawiający decydując  się na ta formę musi przestrzegać  procedury i zasady  które wynikają bezpośrednio z  systemu ale nie dotyczą ograniczeń kwotowych .Dopuszczalne jest  stosowanie systemu przy wartościach  zamówień niezależnie od progów kwotowych  zgodnie z ustawą o PZP. Sama procedura  dynamicznego systemu zakupów rozpoczyna się z  momentem zamieszczenia ogłoszenia. Ogłoszenie zamieszcza się w Biuletynie Zamówień Publicznych   drogą elektroniczną  za pomocą formularzy  które zamieszczone są na stronie portalu  internetowego  Urzędu Zamówień Publicznych zgodnie z forma i procedurami  wskazanymi na stronie internetowej. W danym ogłoszeniu  wskazuje się informacje  o ogłoszeniu  zamówienia w trybie  przetargu nieograniczonego , nie podaje się jednak  informacji dotyczących   wysokości wadium   oraz terminu związania z ofertą , nie można również składać ofert częściowych i  wariantowych. Ocena ofert orientacyjnych   zamawiających  zaprasza się wykonawców  którzy zostali dopuszczeni do udziału w postepowaniu  o udzielenie konkretnego zamówienia . Dynamiczny system zakupów  jest  narzędziem udzielenia zamówień pub. najbardziej związany  z koniecznością  posiadania i wykorzystywania  także przez zamawiających którzy posiadają podpis elektroniczny . System ten stanowi realizacje nowoczesnych rozwiązań w zakresie zamówień publicznych oraz informatyzacji podmiotów publicznych.

Polecane

Najnowsze