Służebność mieszkania – czym jest, jakie są jej skutki dla właściciela nieruchomości?

Służebność mieszkania – czym jest, jakie są jej skutki dla właściciela nieruchomości?

Podział służebności mieszkania

Najczęściej służebność ta jest ustalana bezterminowo i nieodpłatnie. Ustalanie opłat nie jest wymagane. Wyróżniamy jej dwa rodzaje: czynną i bierną. Pierwsza określa zakres praw, jakie właściciel może wykonywać w stosunku do cudzej nieruchomości. Bierna to określone zakazy dla właściciela obciążonej nieruchomości (np. zakaz wnoszenia budynków o określonej wysokości).

Prawa i obowiązki stron

Osoba, która posiada służebność mieszkania ma szereg uprawnień i obowiązków:

1. Po pierwsze, posiada możliwość przyjęcia na mieszkanie małżonka i dzieci małoletnich (art. 301 k.c.).

2. Po drugie, przyjęcie innych osób jest dopuszczalne, jeśli posiadający służebność je utrzymuje bądź, gdy są potrzebne przy prowadzeniu gospodarstwa domowego.

3. Dzieci, które zostały przyjęte jako małoletnie, mogą pozostać w mieszkaniu nawet po uzyskaniu pełnoletności.

4. Fakultatywnie można przewidzieć umowę, że po śmierci uprawnionego służebność mieszkania będzie przysługiwać jego dzieciom, rodzicom i małżonkowi.

5. Mający służebność mieszkania ma prawo korzystania z pomieszczeń i urządzeń przeznaczonych do wspólnego użytku (art.302 k.c.).

Charakterystyka końcowa

Warto ponadto nadmienić, że do wzajemnych stosunków między mającym służebność mieszkania a właścicielem nieruchomości stosuje się odpowiednio przepisy o użytkowaniu przez osoby fizyczne. Jeśli uprawniony z tytułu służebności dopuszcza się rażących uchybień wykonując swoje prawo, właściciel nieruchomości może żądać zamiany służebności na rentę (art. 303 k.c.). Dotyczy to również sytuacji pogorszenia stosunków między stronami. Najważniejszym pozostaje fakt, że żadnej służebności osobistej (a więc również służebności mieszkania) nie można nabyć przez zasiedzenie.

Polecane

Najnowsze