Wypowiedzenie warunków pracy i płacy „Wypowiedzenie zmieniające”

Wypowiedzenie warunków pracy i płacy „Wypowiedzenie zmieniające”

Wypowiedzenie warunków pracy i płacy, bo tak poprawnie powinno być nazywane, jest jednostronną czynnością pracodawcy względem pracownika. Dotyczyć może przede wszystkim zmiany wynagrodzenia, stanowiska czy też czasu pracy. Pracodawca nie ma jednak możliwości zmienić w formie wypowiedzenia zmieniającego rodzaju umowy. Prawidłową formą wypowiedzenia zmieniającego jest forma pisemna. Jak stanowi art. 42 § 2 k.p. „Wypowiedzenie warunków pracy lub płacy uważa się za dokonane, jeżeli pracownikowi zaproponowano na piśmie nowe warunki”.

Przez otrzymanie wypowiedzenia zmieniającego, pracownik zostaje postawiony przed wyborem. Po pierwsze może zgodzić się na warunki zaproponowane mu w piśmie otrzymanym od pracodawcy. Skutkuje to zdegradowaniem lub obniżeniem wynagrodzenia. Po drugie, w razie odmowy przyjęcia przez pracownika warunków zaproponowanych przez pracodawcę, umowa o pracę rozwiązuje się z upływem przysługującemu pracownikowi terminu wypowiedzenia. W Kodeksie pracy została tu przywołana instytucja milczącej zgody, czyli w przypadku gdy pracownik nie odrzuci wypowiedzenia zmieniającego przed upływem połowy przysługującego mu okresu wypowiedzenia, godzi się na zmianę warunków pracy lub płacy i konsekwencje z tym związane. Kodeks pracy nakłada na pracodawcę obowiązek poinformowania o tym fakcie pracownika w piśmie wystosowanym do niego wraz z wypowiedzeniem zmieniającym. W razie braku powyższego pouczenia, pracownikowi przysługuje prawo odrzucenia zaproponowanych mu warunków przez cały przysługujący mu okres wypowiedzenia.

W przypadku wypowiedzenia zmieniającego znajdują zastosowanie przepisy o ochronie szczególnej przed wypowiedzeniem.

Polecane

Najnowsze