Elektroniczne postępowanie upominawcze jako forma wydania nakazu zapłaty

Podstawę prawną wprowadzającą  nową formę  wydania nakazu zapłaty  stanowi art.  50528   (i nast.) Kodeksu Postępowania Cywilnego w dziale zatytułowanym Elektroniczne Postępowanie Upominawcze  .Istotne znaczenie  w prawidłowym przebiegu  postępowania ma również Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 15 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia  Sądu Rejonowego  właściwego do rozpatrzenia  spraw w elektronicznym postępowaniu upominawczym .Minister Sprawiedliwości na tej podstawie wskazuje  Sąd Rejonowy w Lublinie.

Stronami w postępowaniu nakazowym mogą być osoby fizyczne, osoby prawne,  jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, a  w szczególności  podmioty posiadające status przedsiębiorców. Postępowanie nakazowe dotyczy powoda, pozwanego oraz  pełnomocnika.

Powód

Złożenie pozwu  w elektronicznym postępowaniu upominawczym przez powoda  będącego osobą fizyczną  , bądź działającego  w imieniu powoda  pełnomocnika  , przedstawiciela ustawowego , osoby reprezentującej  jest koniecznością posiadania w systemie e-sądu  konta użytkownika. Pozew jak również wszelkie pisma procesowe  składane przez powoda muszą  być honorowane elektronicznym podpisem wskazanym przez aktualny certyfikat . W tym przypadku powód dobrowolnie wybiera elektroniczną formę  komunikacji ze e-sądem i jednocześnie akceptuje  regulamin  elektronicznych doręczeń w postępowaniu . Opłaty z tytułu pozwu  dokonywane są  wyłącznie drogą elektroniczną  za pośrednictwem  dostawcy usług  płatności . Prawomocność nakazu zapłaty  wydanego w elektronicznym postępowaniu upominawczym objęte jest klauzula wykonalności  nadaną z urzędu . Powód lub osoba działająca  w jego imieniu  na podstawie elektronicznego tytułu wykonawczego  może złożyć wniosek  o wszczęcie egzekucji  do komornika sądowego .

Pozwany

Nakaz zapłaty  w elektronicznym postępowaniu upominawczym  jest doręczany pozwanemu  pocztą w postaci wydruku  weryfikacyjnego. Pozwany powołując się  na wskazany  kod może potwierdzić  istnienie  elektronicznego  nakazu zapłaty i zapoznać się z jego treścią, która zamieszczona jest w systemie e-sądu  bez konieczności posiadania dodatkowego konta użytkownika.  Dodatkowym atutem jest  dostęp do elektronicznych akt  sprawy . Skorzystanie z możliwości  wglądu do elektronicznych akt sprawy  jest równorzędne z perspektywą  wniesienia  pisma procesowego  drogą elektroniczną. Pozwany sam decyduje  o sposobie komunikacji z  e-sądem, może zachować  tradycyjna metodę papierową  lub elektroniczną  dzięki której  forma tradycyjna nie będzie już możliwa.

Pełnomocnik

Pełnomocnik występujący  w imieniu pozwanego  lub powoda  prowadzący sprawę  nakazu zapłaty  w formie elektronicznego postępowania upominawczego  musi posiadać  indywidualny kod dostępu  który będzie  potwierdzeniem udzielenia pełnomocnictwa. Gdy pełnomocnik  wniesie sprzeciw od nakazu zapłaty  w formie dokumenty  papierowego  oznacza sprawę przypisując odpowiednią sygnaturę i przesyła do właściwego Sądu .Wybór formy elektronicznej   prowadzi do  posiadania konta użytkownika  w systemie e-sądu , oraz posługiwania się ważnym certyfikatem  potwierdzającym składanie elektronicznego podpisu. Konto użytkownika  należy założyć  poprzez wcześniejsze  wypełnienie  formularza rejestracyjnego .   

Rozpoznanie  sprawy przewidziane  jest na posiedzeniu niejawnym , bez  rozprawy .Sąd , uznając  roszczenie powoda  za słuszne  wydaje nakaz zapłaty  w którym wskazuje  pozwanemu  aby w ciągu  dwóch tygodni  od doręczenia  nakazu uiścił  na rzecz powoda  należną kwotę  wraz z kosztami  postępowania , a także poucza  o możliwości wniesienia  sprzeciwu od nakazu zapłaty . Elektroniczne postępowanie upominawcze  przyspiesza rozpoznanie sprawy , gdy pozwany  nie wniesie sprzeciwu, powód w ciągu  miesiąca lub dwóch  otrzymuje tytuł wykonawczy , jeżeli sprzeciw zostanie uwzględniony  powództwo  może potrwać kilka miesięcy , oczekując na przeniesienie sprawy do właściwego sądu.         Roszczenia w elektronicznym postępowaniu upominawczym   dochodzone mogą być tylko o charakterze  pieniężnym  , bezspornym. Celem  jest poprawa sprawności  postępowania w sprawach cywilnych , gospodarczych , upominawczych .Istotą jest  przeniesienie  procedur tradycyjnych  na drogę  komunikacji elektronicznej , dzięki czemu na to wpływ na charakter postępowania. Elektroniczne postępowanie upominawcze to także  priorytet w kierunku  informatyzacji  postępowania sądowego.