Elektroniczne postępowanie upominawcze jako forma wydania nakazu zapłaty

Elektroniczne postępowanie upominawcze jako forma wydania nakazu zapłaty

Podstawę prawną wprowadzającą  nową formę  wydania nakazu zapłaty  stanowi art.  50528   (i nast.) Kodeksu Postępowania Cywilnego w dziale zatytułowanym Elektroniczne Postępowanie Upominawcze  .Istotne znaczenie  w prawidłowym przebiegu  postępowania ma również Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 15 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia  Sądu Rejonowego  właściwego do rozpatrzenia  spraw w elektronicznym postępowaniu upominawczym .Minister Sprawiedliwości na tej podstawie wskazuje  Sąd Rejonowy w Lublinie.

Stronami w postępowaniu nakazowym mogą być osoby fizyczne, osoby prawne,  jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, a  w szczególności  podmioty posiadające status przedsiębiorców. Postępowanie nakazowe dotyczy powoda, pozwanego oraz  pełnomocnika.

Powód

Złożenie pozwu  w elektronicznym postępowaniu upominawczym przez powoda  będącego osobą fizyczną  , bądź działającego  w imieniu powoda  pełnomocnika  , przedstawiciela ustawowego , osoby reprezentującej  jest koniecznością posiadania w systemie e-sądu  konta użytkownika. Pozew jak również wszelkie pisma procesowe  składane przez powoda muszą  być honorowane elektronicznym podpisem wskazanym przez aktualny certyfikat . W tym przypadku powód dobrowolnie wybiera elektroniczną formę  komunikacji ze e-sądem i jednocześnie akceptuje  regulamin  elektronicznych doręczeń w postępowaniu . Opłaty z tytułu pozwu  dokonywane są  wyłącznie drogą elektroniczną  za pośrednictwem  dostawcy usług  płatności . Prawomocność nakazu zapłaty  wydanego w elektronicznym postępowaniu upominawczym objęte jest klauzula wykonalności  nadaną z urzędu . Powód lub osoba działająca  w jego imieniu  na podstawie elektronicznego tytułu wykonawczego  może złożyć wniosek  o wszczęcie egzekucji  do komornika sądowego .

Pozwany

Nakaz zapłaty  w elektronicznym postępowaniu upominawczym  jest doręczany pozwanemu  pocztą w postaci wydruku  weryfikacyjnego. Pozwany powołując się  na wskazany  kod może potwierdzić  istnienie  elektronicznego  nakazu zapłaty i zapoznać się z jego treścią, która zamieszczona jest w systemie e-sądu  bez konieczności posiadania dodatkowego konta użytkownika.  Dodatkowym atutem jest  dostęp do elektronicznych akt  sprawy . Skorzystanie z możliwości  wglądu do elektronicznych akt sprawy  jest równorzędne z perspektywą  wniesienia  pisma procesowego  drogą elektroniczną. Pozwany sam decyduje  o sposobie komunikacji z  e-sądem, może zachować  tradycyjna metodę papierową  lub elektroniczną  dzięki której  forma tradycyjna nie będzie już możliwa.

Pełnomocnik

Pełnomocnik występujący  w imieniu pozwanego  lub powoda  prowadzący sprawę  nakazu zapłaty  w formie elektronicznego postępowania upominawczego  musi posiadać  indywidualny kod dostępu  który będzie  potwierdzeniem udzielenia pełnomocnictwa. Gdy pełnomocnik  wniesie sprzeciw od nakazu zapłaty  w formie dokumenty  papierowego  oznacza sprawę przypisując odpowiednią sygnaturę i przesyła do właściwego Sądu .Wybór formy elektronicznej   prowadzi do  posiadania konta użytkownika  w systemie e-sądu , oraz posługiwania się ważnym certyfikatem  potwierdzającym składanie elektronicznego podpisu. Konto użytkownika  należy założyć  poprzez wcześniejsze  wypełnienie  formularza rejestracyjnego .   

Rozpoznanie  sprawy przewidziane  jest na posiedzeniu niejawnym , bez  rozprawy .Sąd , uznając  roszczenie powoda  za słuszne  wydaje nakaz zapłaty  w którym wskazuje  pozwanemu  aby w ciągu  dwóch tygodni  od doręczenia  nakazu uiścił  na rzecz powoda  należną kwotę  wraz z kosztami  postępowania , a także poucza  o możliwości wniesienia  sprzeciwu od nakazu zapłaty . Elektroniczne postępowanie upominawcze  przyspiesza rozpoznanie sprawy , gdy pozwany  nie wniesie sprzeciwu, powód w ciągu  miesiąca lub dwóch  otrzymuje tytuł wykonawczy , jeżeli sprzeciw zostanie uwzględniony  powództwo  może potrwać kilka miesięcy , oczekując na przeniesienie sprawy do właściwego sądu.         Roszczenia w elektronicznym postępowaniu upominawczym   dochodzone mogą być tylko o charakterze  pieniężnym  , bezspornym. Celem  jest poprawa sprawności  postępowania w sprawach cywilnych , gospodarczych , upominawczych .Istotą jest  przeniesienie  procedur tradycyjnych  na drogę  komunikacji elektronicznej , dzięki czemu na to wpływ na charakter postępowania. Elektroniczne postępowanie upominawcze to także  priorytet w kierunku  informatyzacji  postępowania sądowego.

Polecane

Najnowsze