Spółka jawna

Spółka jawna

Spółka jawna

Jak już zdążyłem podkreślić na wstępie spółka jawna jest przede wszystkim spółką osobową. Na gruncie polskiego kodeksu handlowego widzimy wyraźne odróżnienie spółek osobowych od spółek kapitałowych. Podział ten opiera się na kryteriach typologicznych, przyporządkujących dany zbiór ze względu na stopień podobieństwa jego składników do danego wzorca. Patrząc przez pryzmat typologii spółke jawną możemy uznać za najbliższą spółce osobowej, bo w największym stopniu opiera się na substracie osobowym. Według kompleksowego ujęcia w k.s.h.:

1) każdy wspólnik odpowiada bez ograniczenia za zobowiązania spółki,

2) kapitał spółki jest zmienny,

3) każdy wspólnik prowadzi i reprezentuje sprawy spółki,

4) nie posiada ona osobowości prawnej,

Wyżej wymienione cechy spółki jawnej nie mają charakteru bezwzględnego, mogą być zmienione m.in. w umowie spółki.

Cel – prowadzenie przedsiębiorstwa

Celem spółki jawnej jest prowadzenie przedsiębiorstwa w znaczeniu funkcjonalnym, a więc będzie to rodzaj działalności gospodarczej, prowadzonej we własym imieniu, zarobkowo, w sposób zorganizowany i ciągły.

Własna firma

Zgodnie z art. 8 par. 2 k.s.h. spółka osobowa prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą. Firma spółki jawnej powinna zawierać zawiska lub firmy wszystkich wspólników, albo nazwisko, albo firmę jednego lub kilku wspólników oraz dodatkowe oznaczenie :spółka jawna: widniejące najczęściej w postaci skrótu sp.j. Do firmy spółki jawnej stosujemy przepisy z części ogólnej kodeksu cywilnego.

Powstanie spółki jawnej

Spółka jawna może powstać w sposób następczy bądź pierwotny. Pierwszy sposób reguluje art. 26 k.s.h., m.in. spółka cywilna może ulec przekształceniu w spółkę jawną. Natomiast w sposób pierwotny spółka jawna powstaje z chwilą zawarcia umowy spółki i wpisaniu do odpowiedniego rejestru. Stronami umowy tworzącej spółę jawną mogą być jak przy wszystkic spółkach osobowych: osoby fizyczne, osoby parwane oraz tzw. ułomne osoby prawne. Powinna być zawarta w formie pisemnej, a gdy wymaga wniesienia wkładu dla, którego wymagana jest forma szczególna sama umowa powinna być zawarta w formie szczególnej. Umowa spółki musi zawierać pewne essentialia negotii, które będą świadczyły o tym, że strony doszły do porozumienia w następujących sprawach: prowadzenia przedsiębiorstwa pod własną firmą, firmy spółki, wkładów wspólników, przedmiotu działalności. Umowa spółki oprócz tych obligatoryjnych postanowień powinna określać siedzibę spółki, wysokość wkładów wnoszonych przez wszystkich wspólników oraz czas trwania spółki. Ostatnim krokiem niezbędnym do utworzenia spółki jawnej będzie wpis do odpowiedniego rejestru. Wpis ma charakter konstytutywny. Zgłoszenie spółki do KRS powinna zawierać: firmę, siedzibę, adres spółki, przedmiot działalności, nazwiska i imiona albo firmy wspólników oraz osób umocowanych do reprezentowania spółki wraz z adresami. Każdy wspólnik ma pawo zgłoszenia spółki do rejestru. Do zgłoszenia powinien dołączyć: umowę spółki oraz poświadczone notarialnie wzory podpisów osób uprawnionych do reprezentowania spółki.

Odpowiedzialność wspólników

Bezwątpienia cechą odróżniającą spółkę jawną od pozostałych spółek osobowych jest model odpowiedzialności jej wspólników. Mianowicie każdy z nich odpowiada za zobowiązania spółki całym majątkiem osobistym i jest to odpowiedzialność nieograniczona. Wiąże się to z pewnym ryzykiem wstępowania oraz zakładania spółki jawnej, ale w orzecznictwie podkreśla się, że taki model odpowidzialności jednoczy wspólników w prawdziwą wspólnotę przeznaczenia. Dodatkowo k.s.h. formułuje szczególne zasady odpowiedzialności wspólników. Według art. 32 i 33 k.s.h. osoba przystępująca do spółki odpowiada za zobowiązania powstałe przed jej przystąpieniem.

Polecane

Najnowsze