Firma spółki z o. o. w organizacji

Firma spółki z o. o. w organizacji

Przepis art. 11 § 3 k.s.h. stanowi o firmie spółki w organizacji, co jednoznacznie przesądza, że prawo podmiotowe (o charakterze bezwzględnym) do firmy przysługuje spółce z o. o. w organizacji. Powstaje ono z chwilą zawarcia umowy spółki i nie jest uzależnione od rzeczywistego posługiwania się firmą w obrocie.

A więc spółka z o.o. w organizacji występuje w obrocie pod własną firmą. Jest nią firma spółki z o.o. obrana w umowie spółki, uzupełniona dodatkiem „w organizacji” (art. 11 § 3 k.s.h.). Co warto zauważyć, o ile dodatek wskazujący na formę prawną spółki może być używany w skrócie „spółka z o.o.” lub „sp. z o.o.” (art. 160 § 2 k.s.h.), to nie jest dopuszczalne używanie skrótu dodatkowego oznaczenia „w organizacji”.

Rzecz oczywista, do firmy spółki z o.o. w organizacji mają zastosowanie zasady prawa firmowego zawarte w kodeksie cywilnym. Oznacza to, że firma tej spółki podlega przede wszystkim zasadzie niezbywalności (jest ściśle związana ze spółką w organizacji jako podmiotem) prawdziwości (co oznacza, że nie może ona wprowadzać w błąd), zasadzie jedności (spółka w organizacji może działać tylko pod jedną firmą), ponadto zastosowanie ma również zasada wyłączności (co oznacza, że musi się ona dostatecznie odróżniać od firm innych przedsiębiorców prowadzących działalność na tym samym rynku).

Według A. Kidyby w ograniczonym zakresie ma natomiast zastosowanie zasada ciągłości, choć ciągłość firmy widoczna jest przede wszystkim w związku z wpisem spółki do rejestru, który powoduje jedynie utratę dodatku „w organizacji”, natomiast trzon firmy pozostaje bez zmian.

Nie ma natomiast, do firmy spółki z o. o. w tym stadium, zastosowania zasada jawności, co jest związane z tym, że spółka w organizacji nie podlega wpisowi do rejestru.

Gdy spółka przybiera postać spółki właściwej, obowiązek używania dodatku „w organizacji” wygasa. Wprowadzenie tego dodatku do firmy nie wymaga osobnego zapisu w umowie spółki, i tak samo jego usunięcie nie wymaga zmiany umowy spółki.

Warto pamiętać, że ochrona prawa do firmy nie jest, w świetle art. 4310 k.c , uzależniona od wpisu czy zgłoszenia do rejestru przedsiębiorców.

Zatem oznacza to, że jeżeli spółka z o.o. w organizacji prowadzi działalność gospodarczą, firmy obierane przez innych przedsiębiorców, prowadzących działalność na tym samym rynku, powinny się dostatecznie odróżniać od firmy takiej spółki.

Na podstawie: A. Kidyba, K. Kopaczyńska-Pieczniak, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Oficyna 2010

Polecane

Najnowsze