Program Infrastruktura i Środowisko

Program Infrastruktura i Środowisko

Możemy wyróżnić następuję podmioty :

 • Jednostki samorządu terytorialnego,
 • Przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne,
 • Administracja publiczna,
 • Służby publiczne inne niż administracja,
 • Instytucje ochrony zdrowia,
 • Instytucje kultury, nauki i edukacji,
 • Duże przedsiębiorstwa,
 • Małe i średnie przedsiębiorstwa,
 • Organizacje społeczne i związki wyznaniowe.

Ograniczenia mogą dotyczyć kompetencji i doświadczenia bądź też obszaru prowadzonej działalności.

Gdy wniosek zostanie zakwalifikowany zostanie zawarta umowa z podmiotem  o dofinansowanie w oparciu o wzór przygotowany przez Instytucję zarządzającą . Procedura podpisania rozpoczyna się w momencie otrzymania oficjalnego pisma potwierdzającego przyznanie wsparcia na realizację projektu. Zawiera ono również informację o dokumentach, w celu podpisania umowy oraz terminie, w którym powinieneś dopełnić niezbędnych formalności. Wykaz dokumentów może się różnić, w zależności od tego, jaki projekt realizujesz oraz jakiego rodzaju podmiot reprezentujesz. Wymaganą bazę w większości przypadków stanowią:

-dokumenty rejestrowe przedsiębiorstwa (w tym aktualny wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub odpis Krajowego Rejestru Sądowego; zaświadczenie o nadaniu NIP i REGON),

-kopia umowy o prowadzenie rachunku bankowego,

-aktualne zaświadczenia o niezaleganiu z należnościami publicznymi (np. składkami ZUS, podatkami),

-dokumenty potwierdzające ustanowienie zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy (np. weksel, gwarancja bankowa, poręczenie).

Umowa o dofinansowanie opisuje zobowiązania i uprawnienia oraz harmonogram realizacji projektu i jego budżet Realizując projekt należy wiedzieć , że nie każdy wydatek związany z projektem może zostać dofinansowany.  Oceny wniosku – weryfikowane jest również:

 • czy wydatek jest zgodny z programem operacyjnym,
 • czy wydatek jest niezbędny do realizacji projektu,
 • czy wydatek jest efektywny.Kontrola towarzyszy realizacji każdego projektu, któremu udzielone zostało wsparcie z funduszy unijnych. Projekt będzie mógł podlegać następującym kontrolom prowadzonym przede wszystkim przez instytucję, z którą podpisałeś umowę o dofinansowanie:

  1.      Weryfikacja wniosków o płatność – każdy złożony przez Ciebie wniosek o płatność zostanie sprawdzony pod kątem formalnym i rachunkowym; dodatkowo sprawdzone zostanie, czy wydatki ujęte w tym wniosku do refundacji lub rozliczenia są wydatkami kwalifikowalnymi;

  2.      Kontrola w miejscu jego realizacji lub w twojej siedzibie – może być prowadzona w trakcie realizacji projektu, na jego zakończenie lub po jego zakończeniu; kontroli podlegać będzie dokumentacja i zakres rzeczowy realizowanego projektu;

  3.      Kontrola na zakończenie – w ramach tej kontroli instytucja sprawdza kompletność i zgodność z procedurami całej dokumentacji związanej z realizacją projektu, którą zobowiązany jesteś posiadać; zakres czynności może też obejmować kontrolę w miejscu realizacji projektu;

  4.      Kontrola trwałości – prowadzona po zakończeniu realizacji projektu – przede wszystkim sprawdzeniu podlega, czy nie zaszły w projekcie niedozwolone modyfikacje; może być rozszerzona o kontrolę innych elementów np. osiągnięcia i utrzymania wskaźników.

Przez cały okres realizacji projektu należy  regularnie informować instytucję, z którą podpisałeś umowę o dofinansowanie, o postępach w jego realizacji. Sprawozdania z postępu w realizacji projektu są integralną częścią wniosku o płatność. Wnioski o płatność należy przygotowywać na specjalnym formularzu.

O płatność występujesz, gdy:

 • wnioskujesz o przekazanie zaliczki na realizację projektu,
 • wnioskujesz o refundację kosztów, które już poniosłeś,
 • chcesz rozliczyć otrzymane zaliczki – wtedy musisz wykazać wydatki, które poniosłeś i opłaciłeś z otrzymanych wcześniej zaliczek,
 • jesteś jednostką sektora finansów publicznych, a środki na projekt zostały zapisane wJeżeli korzystasz z unijnego wsparcia jest obowiązek, aby o tym informować. Informacje o dofinansowaniu należy  podawać w trakcie realizacji projektu, przy okazji wszystkich działań informacyjnych i promocyjnych, jakie w związku z nim podejmujesz. We właściwy sposób musisz także oznakować dokumenty przeznaczone do publikacji i dla uczestników projektów, miejsce realizacji Twojego projektu i swoją stronę internetową (jeśli taką posiadasz).

  W ten sposób przekazujesz innym informacje o otrzymaniu dofinansowania z danego funduszu polityki spójności Unii Europejskiej oraz z danego programu.

  Co musi zawierać obowiązkowe oznakowanie?

 • znak Funduszy Europejskich, z nazwą Programu Infrastruktura i Środowisko, z którego realizowany jest Twój projekt
 • znak Unii Europejskiej, z nazwą funduszu, z którego Twój projekt uzyskał dofinansowanie.Ostateczny opis Twoich obowiązków w zakresie informacji i promocji znajdzie się w Poradniku Beneficjenta oraz w Księdze identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020.

  Zakończenie realizacji projektu nie oznacza jeszcze wypełnienia wszystkich obowiązków, jakie wynikają z unijnego wsparcia.

  Jeżeli w ramach projektu kupowałeś środki trwałe, budowałeś obiekty lub instalacje bądź też zatrudniałeś pracowników obowiązuje Cię tzw. okres trwałości. Jest to czas, w którym należy zachować w niezmienionej formie i wymiarze efekty projektu, których osiągnięcie zostało zadeklarowane we wniosku o dofinansowanie. Standardowo wynosi on 5 lat. Odstępstwem objęte są mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, dla których okres trwałości to 3 lata.

  Okres trwałości liczony jest od daty płatności końcowej dotacji.

  Naruszenie zasady trwałości następuje w sytuacji, gdy w okresie jej trwania wystąpi co najmniej jedna z przesłanek:

  1.      zaprzestaniesz działalności produkcyjnej lub przeniesiesz ją poza obszar wsparcia programu,

  2.      nastąpi zmiana własności elementu współfinansowanej infrastruktury, która daje przedsiębiorstwu lub podmiotowi publicznemu nienależne korzyści,

  3.      nastąpi istotna zmiana wpływająca na charakter projektu, jego cele lub warunki realizacji, która mogłaby doprowadzić do naruszenia jego pierwotnych założeń.

Zasady, jakimi kierujemy się przy rozpatrywaniu przekazanych zgłoszeń

1.      Każde zgłoszenie podlega ochronie przed udostępnieniem osobom nieuprawnionym. Informacje objęte zgłoszeniem, umożliwiające identyfikację osoby dokonującej zgłoszenie, będą chronione zarówno na etapie wyjaśniania sprawy, podczas prowadzenia ewentualnych działań zapobiegawczych, jak również w przyszłości i udostępniane wyłącznie uprawnionym urzędnikom oraz funkcjonariuszom odpowiednich służb.

2.      Wszelkie zgłoszenia będą skrupulatnie rozpatrywane zgodnie z wewnętrznymi procedurami Instytucji Zarządzającej Programem Infrastruktura i Środowisko oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

3.      W przypadku wyrażenia chęci pozostania anonimowym przez osobę dokonującą zgłoszenia za pośrednictwem poczty elektronicznej, dokonywana będzie pełna anonimizacja zgłoszenia (ze zgłoszenia usunięte zostaną dane osobowe zgłaszającego i inne cechy pozwalające na identyfikację jego tożsamości) przed jej ewentualnym przekazaniem w celu wyjaśnienia sprawy.

4.      W przypadku zgłoszeń (głównie anonimowych), które będą niepełne i nie będzie możliwości uzupełnienia tych informacji, istnieje ryzyko, że takie Zgłoszenie nie będzie mogło zostać rozpatrzone.

Polecane

Najnowsze