Intercyza, czy należy się jej bać ? Cz. 2

Intercyza, czy należy się jej bać ? Cz. 2

Zmiany i rozwiązanie małżeńskiej umowy majątkowej.

Zawarta przez małżonków umowa może zostać zmieniona poprzez zawarcie nowej umowy majątkowej. Zmiana może polegać na zmianie rodzaju ustroju majątkowego między małżonkami lub modyfikacji już istniejącego. Zawartą umowę można także w każdej chwili rozwiązać. Zgodnie z uregulowaniami zawartymi w art. 47 § 2 k. r. o. przypadku rozwiązania umowy w trakcie trwania ma małżeństwa, gdy strony nie postanowią inaczej, powstaje między nimi wspólność ustawowa, bez względu na to jaki ustrój majątkowy istniał między nimi wcześniej. W przypadku śmierci jednego z małżonków, kiedy pozostawali oni w umownym ustroju wspólności majątkowej, czy to rozszerzonej czy to ograniczonej, sytuacja prawna spadkobiercy jest taka sama jak w przypadku gdy małżonków łączy ustrój ustawowej wspólności majątkowej. W sytuacji gdy między małżonkami zawarta została umowa ustanawiająca rozdzielność majątkową i rozdzielność z wyrównaniem dorobków wówczas w skład spadku wchodzi cały majątek zmarłego małżonka i podlega dziedziczeniu na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.

Strony umowy, jej treść i forma

Oczywistą rzeczą jest, że stronami małżeńskiej umowy majątkowej mogą być jedynie małżonkowie, lub osoby zamierzające wstąpić w związek małżeński. Omawiana umowę może zawrzeć osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych a także osoba, która ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych. W sytuacji gdy osoba zamierzająca zawrzeć małżeństwo nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych wymagana jest zgodna jej przedstawiciela ustawowego, udzielona za zezwoleniem sądu opiekuńczego (art. 18 § 1 k. c. w zw. Art. 101 § 3 k. r. o., 155 § 2 k. r. o.) W przypadku gdyby omawiane zezwolenie nie zostało udzielone, osoba po uzyskaniu pełnoletniości, a co za tym idzie pełnej zdolności do czynności prawnych, może sama potwierdzić zawartą umowę. Oczywistym wnioskiem jest, że w trakcie trwania małżeństwa umowę majątkową może zawrzeć małżonek posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, czyli również małoletni małżonek, który przez fakt zawarcia małżeństwa uzyskał pełnoletniość. Omawianej umowy nie może zawrzeć osoba ubezwłasnowolniona całkowicie lub częściowo. Zgodnie z uregulowaniami zawartymi w art. 73 § 2 zd. 1. k. c. umowa musi być zawarta w formie aktu notarialnego pod rygorem nieważności.

Treść zawartej umowy majątkowej powinna wyrażać istotę tej umowy, czyli wskazać w jaki sposób ukształtowane będą stosunki majątkowe między małżonkami. Małżonkowie mają do wyboru cztery rozwiązania, mogą rozszerzyć wspólność majątkową, mogą ją ograniczyć, mogą także ustanowić rozdzielność majątkową lub rozdzielność z wyrównaniem dorobków. Nie wolno im kształtować stosunków majątkowych w sposób niewymieniony w ustawie. Treść umowy powinna wskazywać przynależność poszczególnych przedmiotów majątkowych do majątków osobistych każdego z małżonków lub do majątku wspólnego. Warto nadmienić, że w wyjątkowych sytuacjach można w umowie rozszerzającej lub ograniczającej wspólność ustawową możliwe jest ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnym do chwili ustania wspólności. Nie wolno regulować w umowie sposobu zarządu nad majątkiem wspólny, w sposób odmienny niż jest to wskazane w ustawie w art. 311– 40 k. r. o.

W kodeksie rodzinnym i opiekuńczym nie ma przepisu, który zakazywałby łączenia w jednym akcie notarialnym majątkowej umowy małżeńskiej z innymi umowami takimi jak np.: umowa o dział spadku, umowa o zniesienie współwłasności czy umowa darowizny lub dożywocia, w której stronami poza małżonkami są również osoby trzecie. Łączenie w jednym akcie notarialnym wyżej wymienionych umów spowodowałoby zakłócenie jasności umownej regulacji stosunków majątkowych między małżonkami

Polecane

Najnowsze