Mobbing i kontrowersje wokół niego

Mobbing i kontrowersje wokół niego

Czym jest mobbing?

Zgodnie z Kodeksem pracy, mobbingiem są działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników.

Warto zwrócić uwagę, że w pracownika może godzić nie tylko działania kierowane w niego, ale i działania dotyczące reszty pracowników. Samo pojęcie zawiera jednak szereg pojęć nieostrych takich jak uporczywe i długotrwałe nękanie, zaniżona ocena przydatności zawodowej czy ośmieszenie. Są to pojęcia, które opierać się mogą o subiektywną ocenę pracownika i powinny być rozpatrywane indywidualnie, zależnie od przypadku. W przypadku zjawisk dotyczących sfery psychiki ludzkiej, osoby mniej odporne psychicznie mogą uznać za długotrwałe nękanie działania na przestrzeni miesiąca. Osoby szykanowane w ten sam sposób, ale o mocniejszej psychice, uznają za długotrwałe nękanie działania na przestrzeni roku. Pozostaje też kwestia intensywności działań, czy za uporczywe należy uznać wyłącznie działania ustawiczne czy również incydentalne.

Kolejną kwestią ocenną jest pojęcie ośmieszenia. Należy pamiętać, że w zespole pracowników nie każdy ma takie samo poczucie humoru i dystans do siebie. Bardzo łatwo przekroczyć granicę taktu, tak by sytuacje zabawne dla całej grupy były powodem niezamierzonego upokorzenia jednostki.

Mobbing a rozstrój zdrowia

Pomimo wątpliwości wokół definicji mobbingu, niewątpliwym dowodem destrukcyjnych działań przełożonych jest rozstrój zdrowia pracownika. Rozstrój zdrowia o podłożu psychicznym może mieć rozliczne skutki ogólnoustrojowe dla pracownika. Jeżeli pracownik chce dochodzić z tego tytułu zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę, musi przedstawić zaświadczenie lekarskie stwierdzające rozstrój zdrowia i uprawdopodobnić związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy stanem zdrowia a działaniem pracodawcy.

Pracodawca musi być czujny

Szczególnie istotnym dla pracodawcy jest fakt, że ofiarą mobbingu może paść pracownik zarówno ze strony samego pracodawcy jak i swoich przełożonych, obowiązek przeciwdziałania mobbingowi spoczywa jednak na pracodawcy i to on ponosi karę w przypadku udowodnienia istnienia mobbingu. Najlepszą receptą na eliminację zjawiska mobbingu jest dobrze dobrany, zgrany zespół pracowników, sprawiedliwe traktowanie pracowników i zaufanie pracodawcy do osób na kierowniczych stanowiskach. Warto również motywować pracowników, nie tylko premiami czy awansami, ale i pochwałami słownymi. Wpływa to korzystnie nie tylko na psychikę pracowników, ale i na ich zaangażowanie w pracę, efektywność i wizerunek zakładu pracy.

Polecane

Najnowsze