Jak odebrać prawo do opieki nad dzieckiem jednemu z rodziców?

Jak odebrać prawo do opieki nad dzieckiem jednemu z rodziców?

Zgodnie z zapisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego władza rodzicielska to obowiązek oraz prawo rodziców do wykonywania pieczy nad osobą i majątkiem małoletniego, jak i do wychowania go. W tym samym akcie prawnym widnieje zapis związany z tym, że powinna być wykonana tak długo, jak wymaga tego dobro małoletniego oraz interes społeczny, jednak istnieje m.in. możliwość odebrania prawa do opieki nad dzieckiem jednemu z rodziców. Jak to zrobić?

Powody pozbawienia jednego z rodziców władzy rodzicielskiej

Odebranie jednemu z rodziców władzy rodzicielskiej jest najsurowszym wymiarem kary w tym zakresie (łagodniejszym rozwiązaniem jest ograniczenie jej wykonywania). We wspomnianym wcześniej Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym znaleźć można wyszczególniony katalog przesłanek, które mogą być tego powodem. Zalicza się do nich:

  • trwałą przeszkodę w czasie wykonywania władzy rodzicielskiej – zaginięcie, długotrwały pobyt w zakładzie karnym, wyjazd z kraju na stałe lub przewlekła choroba,
  • nadużycie władzy rodzicielskiej związane z: karaniem cielesnym dziecka, przemocą seksualną, zmuszaniem do ciężkiej pracy lub namawianiem do łamania przepisów prawa,
  • celowe zaniedbanie obowiązków względem dziecka, np. unikanie obowiązku alimentacyjnego lub brak zapewnienia mu zdrowego rozwoju,
  • wcześniejsze ograniczenie władzy rodzicielskiej, w efekcie której dziecko zostało umieszczone w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo-wychowawczej, a rodzic nie interesuje się jego losem.

Dla wielu osób kwestie te mogą być skomplikowane i niejasne, bez znaczenia czy odbierają, czy mają odbierane prawa rodzicielskie, dlatego warto skorzystać z pomocy wykwalifikowanych prawników. Prawo do opieki nad dzieckiem z pomocą Adwokatrodzinny.wroclaw.pl stanie się jasne i klarowne, a znajomość kolejnych kroków postępowania pozwoli na zminimalizowanie stresu i nerwów.

Jak wygląda procedura odebrania prawa do opieki nad dzieckiem?

Postępowanie w przedmiocie pozbawienia władzy rodzicielskiej wszczęte zostaje na wniosek. Zazwyczaj jest on składany przez jednego z rodziców, jednak może wnieść go każda osoba, która ma w tym interes prawny. Oznacza to, że wystąpić może z nim do sądu: szkoła dziecka, prokurator, rodzic zastępczy oraz jego dalsza rodzina. Postępowanie może zostać także wszczęte z urzędu, gdy zaistnieją do tego przesłanki. Uczestnikami postępowania są przede wszystkim rodzice dziecka. Małoletni nie biorą w nim udziału, jednak sąd może zadecydować o przesłuchaniu go w obecności psychologa, gdy uznane zostanie, że jest wystarczająco dojarze socjalnie. Uczestnikiem sprawy jest także prokurator. W toku przeprowadzonego postępowania odbywa się przesłuchanie rodziców. Konieczne jest także przedstawienie dowodów oraz przesłuchanie świadków w celu potwierdzenia zasadności wniosków. Wyrok wydawany jest po przeprowadzonej rozprawie, w której udział bierze sędzia oraz 2 ławników.

Czym skutkuje pozbawienie rodzica praw rodzicielskich?

Pozbawienie rodzica praw rodzicielskich oznacza, ze nie ma on żadnych praw związanych z władzą nad małoletnim. W związku z tym nie może podejmować decyzji związanych z każdym aspektem jego życia, być jego reprezentantem, jak i zarządzać jego majątkiem. Należy jednak zaznaczyć, że utrzymany zostaje obowiązek alimentacyjny, rodzic pozbawiony władzy rodzicielskiej może utrzymywać kontakty z synem lub córką, gdy nie zagraża to małoletniemu. Ponadto po śmierci rodzica dziecko ma prawo do dziedziczenia. Istnieje możliwość przywrócenia władzy rodzicielskiej, jej odebranie nie jest trwałe, gdy zaistnieją ku temu przesłanki.

Polecane

Najnowsze