Służebności gruntowe

Służebności gruntowe

Powstanie służebności gruntowej

Zarówno służebności gruntowe, jak i inne ograniczone prawa rzeczowe, powstają w głównej mierze w trybie umownym. Oświadczenie woli złożone przez właściciela nieruchomości obciążonej pod rygorem nieważności (ad solemitatem), musi zostać złożone z zachowaniem formy aktu notarialnego, który jest podstawą wpisu służebności do księgi wieczystej. Umowa taka ma charakter zobowiązująco-rozporządzający. W umowie strony doprecyzowują treść służebności gruntowej. Służebność można również nabyć wskutek zasiedzenia. Nabywa ją posiadacz służebności gruntowej, który faktycznie korzysta z cudzej nieruchomości w zakresie odpowiadającym treści służebności. W tym przypadku stosuje się odpowiednie przepisy prawa dotyczące nabycia własności przez zasiedzenie. Trzecim trybem, za pomocą którego może zostać ustanowiona służebność gruntowa jest tryb sądowy. Najczęściej jest on stosowany przy ustanowieniu drogi koniecznej, gdy nieruchomość nie posiada odpowiedniego dostępu do drogi publicznej. Decyzja administracyjna jest formą realizacji władztwa publicznego, za pomocą której organ administracji publicznej jest uprawniony do ustanowienia służebności gruntowej np. wskutek wydania decyzji wywłaszczeniowej.

Treść służebności gruntowej

Jak już wcześniej wspominałem służebność gruntowa polega na obciążeniu jednej nieruchomości na rzecz drugiej, wskutek czego właściciel nieruchomości władnącej może korzystać z nieruchomości obciążonej w ograniczony sposób. Jest to jednak jedynie treści służebności gruntowych czynnych. Wyróżniamy jednak również służebności gruntowe bierne. Prawo takie polega na tym, iż „właściciel nieruchomości obciążonej zostaje ograniczony w możliwości dokonywania w stosunku do niej określonych działań oraz nie wolno mu wykonywać określonych uprawnień względem nieruchomości władnącej, przysługujących mu na podstawie przepisów o treści i wykonywaniu własności” ( art. 285 KC)

Wykonywanie służebności gruntowej

Służebność gruntowa powinna być tak wykonywana, aby podnosić użyteczność nieruchomości władnącej, ale jednocześnie bez zbędnej szkody dla nieruchomości obciążonej oraz zgodnie z zasadami współżycia społecznego.

Wygaśnięcie służebności

Podobnie jak inne ograniczone prawa rzeczowe, służebność wygasa w wypadku zrzeczenia się prawa oraz w razie konfuzji. Zgodnie z art. 293 § 2 „służebność gruntowa wygasa wskutek niewykonywania przez lat 10”, natomiast analogiczne służebność gruntowa bierna – wygasa wskutek utrzymywania się przez lat 10 stanu sprzecznego z treścią tej służebności. Na wniosek właściciela nieruchomości obciążonej, sąd może znieść służebność gruntową za wynagrodzeniem, w wypadku, gdy służebność stała się dla niego szczególnie uciążliwa. Natomiast, jeżeli służebność straciła znaczenie dla nieruchomości władnącej, właściciel nieruchomości obciążonej może żądać zniesienia służebności bez wynagrodzenia.

Polecane

Najnowsze