Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Powtórnie przywołano konieczność złożenia przez inwestora oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w art. 33 ust. 2 pkt 2 Prawa budowlanego, który stanowi,  iż do wniosku o pozwolenie na budowę należy dołączyć – oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Zgodnie natomiast z art. 4 Prawa budowlanego – każdy ma prawo zabudowy nieruchomości gruntowej, jeżeli wykaże prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, pod warunkiem zgodności zamierzenia budowlanego z przepisami.

Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – definicja legalna.

Przez prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, zgodnie z  art. 3 pkt 11) Prawa budowlanego – należy rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych.

Wzór oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Zgodnie z art. 32 ust. 5 Prawa budowlanego – wzór oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane określa, w drodze rozporządzenia – Minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej, przy czym zgodnie z ust. 6 powołanego przepisu, wzór oświadczenia powinien obejmować w szczególności dane osobowe lub nazwę inwestora oraz inne informacje niezbędne do podjęcia rozstrzygnięcia w prowadzonym postępowaniu.

Wzór oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane został określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę ( Dz. U. 2003, Nr 120, poz. 1127 z późn. zm. ).  

Określony powołanym powyżej rozporządzeniem wzór oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane wymaga dla prawidłowego wypełnienia określenia danych personalnych osoby ubiegającej się o wydanie pozwolenia na budowę albo osoby umocowanej do złożenia oświadczenia w imieniu osoby prawnej ubiegającej się o wydanie pozwolenia na budowę, podania tytułu prawnego do dysponowania nieruchomością na cele budowlane tj; własności, współwłasności ze wskazaniem danych osobowych współwłaścicieli  oraz powołaniem zgody wszystkich współwłaścicieli na wykonywanie robót budowlanych objętych wnioskiem o pozwolenie na budowę, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu ze wskazaniem właściciela nieruchomości, ograniczonego prawa rzeczowego ( służebność, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu ), ze wskazaniem właściciela nieruchomości, stosunku zobowiązaniowego ( najem dzierżawa, użyczenie ), przewidującego uprawnienie do wykonywania robót i obiektów budowlanych, ze wskazaniem właściciela nieruchomości.

W oświadczeniu należy również przywołać dokumenty potwierdzające prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane ( księga wieczysta, akt notarialny, umowa cywilnoprawna ), przy czym dokumenty te nie są załącznikami do oświadczenia.

W przypadku osób prawnych istnieje możliwość złożenia oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane na podstawie pełnomocnictwa do reprezentowania osoby prawnej upoważniającego do złożenia oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowani nieruchomością na cele budowlane w imieniu osoby prawnej, które należy załączyć wraz ze składanym oświadczeniem.

Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane zostaje złożone po rygorem odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego.

Charakter prawny oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane jest środkiem dowodowym, o którym mowa w art. 75 § 2 k.p.a. – por. wyrok NSA z dnia 25.01.2012 r., I OSK 2116/10.

Istota oświadczenia o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane polega na możliwości poprzestania organu na twierdzeniu strony co do faktów istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy lub co do stanu prawnego – nie oznacza to jednak związania organu wyłącznie przedmiotowym oświadczeniem – por. wyrok NSA z dnia 24.11.2011, II OSK 1667/10.

Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane zastępuje dowody istnienia tego prawa, gdyż stwarza domniemanie, że rzeczywiście przysługuje ono osobie składającej i jest skuteczne do czasu, gdy inna osoba zakwestionuje jego zgodność z rzeczywistością i przedstawi dowody podważające jego treść – por. wyrok NSA z dnia 08.09.2011 r.

Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w postępowaniu budowlanym ustalane jest przede wszystkim w oparciu o złożone oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, tym samym złożenie fałszywego oświadczenia w tym przedmiocie oznacza, że podmiot je składający nie legitymował się prawem do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i nie powinien uzyskać pozwolenia na budowę – por. wyrok NSA z dnia 21.12.2010 r., SK 1947/09.      

Polecane

Najnowsze