Jakie wynagrodzenie przysługuje pracownikowi w zamian za pracę w godzinach nadliczbowych?

Jakie wynagrodzenie przysługuje pracownikowi w zamian za pracę w godzinach nadliczbowych?

Dodatek za nadgodziny

Zasadą jest, iż za pracę w godzinach nadliczbowych pracownik, oprócz normalnego wynagrodzenia, otrzymuje dodatek. W ramach pracy może zostać przekroczony dobowy lub tygodniowy limit normy czasu pracy. Istotne jest to, że pracownik nie ma prawa do dwóch dodatków. Jako podstawowy system rozliczania nadgodzin należy uznać ten dobowy, natomiast system tygodniowy ma charakter jedynie uzupełniający i może być stosowany tylko wtedy, gdy zostaje przekroczona norma tygodniowa bez przekraczania dobowej albo gdy normy dobowej w ogóle nie da się rozliczyć.

Wysokość dodatku

Dodatek przysługuje w wysokości 100% wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających w:

– nocy,

– niedziele i święta – które nie są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy,

– dniu wolnym od pracy – który został udzielony pracownikowi w zamian za pracę w niedzielę lub w święto, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy.

Dodatek w wysokości 50% wynagrodzenia przysługuje za pracę wykonywaną w godzinach nadliczbowych, przypadających w innych dniach niż wcześniej wskazane.

Wyżej wymienione dodatki przysługują w przypadku przekroczenia normy dobowej. Jeżeli zostanie przekroczona norma tygodniowa, wówczas za każdą godzinę pracy nadliczbowej z tytułu przekroczenia przeciętnej tygodniowej normy czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym pracownikowi przysługuje dodatek w wysokości 100% wynagrodzenia. Należy jeszcze raz podkreślić, że pracownikowi przysługuje tylko dodatek z jednego tytułu.

Podstawą obliczania dodatku jest podstawowa stawka wynagrodzenia pracownika, która wynika z umowy albo została wskazana w akcie wewnątrzzakładowym. Jeżeli nie została nigdzie określona, podstawę może stanowić 60% całości wynagrodzenia pracownika, z wszelkimi dodatkami.

Ryczał zamiast wynagrodzenia i dodatku

Pracownicy, którzy wykonują pracę stale poza zakładem pracy wynagrodzenie wraz z dodatkiem może być zastąpione ryczałtem. Jego wysokość powinna odpowiadać przewidywanemu wymiarowi czasu pracy w godzinach nadliczbowych.

Rekompensata w postaci czasu wolnego

Zasadą wynagradzania pracownikom pracy nadliczbowej jest rekompensata pieniężna. Istnieje jednakże alternatywny sposób rozliczenia z pracownikiem. Mowa o czasie wolnym, jaki może być udzielony pracownikowi. W tym wypadku dodatek nie przysługuje.

a)Praca nadliczbowa w dniu, który jest dla pracownika dniem pracy:

Czas wolny od pracy może zostać udzielony albo na podstawie wniosku złożonego przez zainteresowanego pracownika albo z inicjatywy samego pracodawcy. Jeżeli wniosek składa pracownik czas wolny, jaki mu przysługuje odpowiada takiemu samemu wymiarowi czasu, jaki przepracował w godzinach nadliczbowych. Jeżeli jednak inicjatywa wychodzi od pracodawcy czas wolny zostaje udzielony w wymiarze o połowę większym – wówczas nie może to powodować obniżenia wynagrodzenia należnego pracownikowi za pełny miesięczny wymiar czasu pracy. Czas wolny powinien zostać udzielony do końca okresu rozliczeniowego.

b)Praca nadliczbowa w dniu wolny od pracy dla pracownika:

Jeżeli pracownik wykonywał pracę w godzinach nadliczbowych w dniu wolnym od pracy, wynikającym z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, pracownikowi przysługuje w zamian inny dzień wolny (cały dzień – niezależnie od ilości przepracowanych godzin), który musi zostać udzielony do końca okresu rozliczeniowego. Powyższe następuje po uzgodnieniu z pracownikiem.

Godziny nadliczbowe kadry zarządzającej

Prawo do wynagrodzenia i dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych nie przysługuje pracownikom z tzw. kadry zarządzającej, tzn. osobom, które zarządzają zakładem pracy w imieniu pracodawcy oraz kierownikom wyodrębnionych komórek organizacyjnych. Wyjątek odnosi się do kierowników – jeżeli wykonywali pracę nadliczbową w niedzielę lub święto, wówczas mają prawo do wynagrodzenia i dodatku z tytułu pracy w takim dniu, pod warunkiem, że nie otrzymali innego dnia wolnego od pracy.

Polecane

Najnowsze