Kto odpowiada za zobowiązania spółek kapitałowych w organizacji?

Kto odpowiada za zobowiązania spółek kapitałowych w organizacji?

Przed wpisem do KRS

Częstą jest jednak sytuacja, że spółka w organizacji zaciąga pewne zobowiązania niezbędne dla jej przyszłego powołania i funkcjonowania spółki docelowej.

Kwestie odpowiedzialności za zobowiązania spółki w organizacji reguluje artykuł 13 Kodeksu spółek handlowych (Dz. U. 200 nr 94 poz. 1037 ze zm.).

W myśl cytowanego artykułu solidarną odpowiedzialność ponoszą spółka, która odpowiada bez ograniczeń całym majątkiem, ci, którzy działali w jej imieniu czyli pełnomocnik, założyciele lub członkowie zarządu oraz wspólnicy, których odpowiedzialność ogranicza się do wysokości niewniesionego jeszcze wkładu. Wierzyciel ma prawo wyboru, od kogo będzie dochodził zobowiązań.

Po wpisie do KRS

Kiedy spółka z o.o. lub spółka akcyjna zostanie już wpisana do KRS-u mogą nadal istnieć zobowiązania powzięte przez spółkę w organizacji. Ponieważ nie istnieje już spółka kapitałowa w organizacji, zamiast niej za zobowiązania odpowiada spółka docelowa. Możliwa jest sytuacja, w której pomimo zarejestrowania spółki docelowej część wspólników nie wniosła jeszcze wkładu. Zatem wspólnicy ci również odpowiadają za zobowiązania zaciągnięte przez spółkę w organizacji, do wysokości nie wniesionego wkładu. Nadal odpowiadają również osoby działające w imieniu spółki w organizacji. Odpowiedzialność za zobowiązania spółki w organizacji wygasa wraz z zaspokojeniem wszystkich wierzytelności.

Należy jednak pamiętać, że odpowiedzialność ustaje w chwili zatwierdzenia działań spółki w organizacji przez walne zgromadzenie w przypadku spółki akcyjnej i zgromadzenie wspólników w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Polecane

Najnowsze