Kwestia rejestracji spółki powstałej na podstawie art. 491 KSH, cz.1

Kwestia rejestracji spółki powstałej na podstawie art. 491 KSH, cz.1

Ustawodawca uregulował fazę rejestracyjną w więcej niż jednym przepisie KSH, przy czym należy dodać, iż nie usystematyzował tych przepisów w sposób jasny i czytelny, albowiem przepisy odnośnie tej fazy można znaleźć w tytule IV KSH, w rozdziale zawierającym przepisy ogólne dotyczące łączenia się spółek, jak również w rozdziałach odnoszących się do łączenia konkretnych typów spółek handlowych. Nadto faza rejestracyjna nie jest związana jedynie z kwestią rejestracji spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym, o czym będzie w następnych częściach artykułu.

Wzmianka

W świetle art. 507 § 1 KSH zarząd każdej z łączących się spółek jest zobowiązany zgłosić do sądu rejestrowego uchwały o łączeniu się spółki w celu wpisania do rejestru wzmianki o tej uchwale, przy czym należy wskazać, czy łącząca się spółka jest spółką przejmującą, czy przejmowaną. Jak stanowi art. 22 ustawy

o Krajowym Rejestrze Sądowym, termin na wykonanie tego obowiązku wynosi siedem dni od dnia powzięcia uchwały przez zgromadzenie wspólników albo walne zgromadzenie. Jednakże wniosek o wpisanie do rejestru wzmianki o powziętej uchwale nie jest jednoznaczny z wnioskiem o wpisanie do rejestru połączenia.

Wzmianka w rejestrze o uchwale łączeniowej jest konieczna z uwagi na poinformowanie podmiotów uczestniczących w obrocie gospodarczym o fakcie podjęcia przez organy właścicielskie spółki będącej uczestnikiem procesu łączeniowego uchwały łączeniowej. Należy przy tym wskazać, iż rzeczony wniosek nie wymaga podpisu wszystkich członków zarządu łączącej się spółki, a jedynie tych, których podpis wymagany jest do skutecznej reprezentacji spółki.

Wniosek o wpis

Jak wspomniano już wcześniej wniosek o wpisanie do rejestru wzmianki

o uchwale łączeniowej nie jest jednoznaczny z wnioskiem o wpis połączenia do rejestru. Złożenie wniosku o wpis połączenia do rejestru ściśle wiąże się z dniem połączenia, ergo obowiązek ten wypływa z treści przepisu art. 493 § 2 KSH. W świetle tego przepisu połączenie następuje z dniem wpisania połączenia do rejestru właściwego według siedziby spółki przejmowanej albo siedziby spółki nowo zawiązanej powstałej per unionem. A. Szumański stawia tezę, iż z wnioskiem o wpis połączenia do rejestru należy jednocześnie złożyć wniosek o podwyższenie kapitału zakładowego spółki przejmowanej albo wniosek o zarejestrowanie nowej spółki. Należy przy tym zaznaczyć, iż z uwagi na obowiązek składania wspomnianych wniosków na urzędowych formularzach nie można ich wnieść za pośrednictwem jednego dokumentu.

Legitymacja

Legitymowanym do wniesienia wniosku o wpis połączenia do sądu rejestrowego jest spółka przejmująca w razie połączenia per incorporationem oraz spółka nowo zawiązana w przypadku łączenia per unionem, przy czym właściwość sądu należy określić ze względu na siedzibę powstałych spółek. Wniosek o wpisanie połączenia do rejestru musi zostać podpisany przez wszystkich członków zarządu, jeżeli wynikiem procesu łączeniowego jest zawiązanie nowej spółki. W przeciwnym wypadku, tak samo jak we wniosku o wpisanie do rejestru wzmianki o uchwale łączeniowej, podpisanie wniosku przez wszystkich członków zarządu nie jest wymagane.

Polecane

Najnowsze