Podnoszenie kwalifikacji przez pracownika – urlop szkoleniowy

Podnoszenie kwalifikacji przez pracownika – urlop szkoleniowy

Zasada prawa pracy 

W myśl art. 17 Kodeksu pracy (dalej: k.p.), pracodawca jest obowiązany ułatwiać pracownikom podnoszenie kwalifikacji. Nie ma jednakże szczegółowego rozwinięcia wyżej wskazanego obowiązku, jaki  ustawodawca nakłada na pracodawców, w szczególności obciążenia pracodawcy kosztami dokształcania pracownika.

Podnoszenie kwalifikacji jest w obecnych czasach nie tylko prawem, ale także niejako również obowiązkiem pracownika. Kontynuacja edukacji daje możliwość osiągnięcia wyższego statusu zawodowego, otrzymanie wyższego wynagrodzenia, ale także daje większe możliwości w znalezieniu nowego zatrudnienia, w sytuacji gdy pracownik utracił dotychczasowe zatrudnienie bądź dokonał wyboru zmiany pracy. 

Definicja

Zgodnie z kodeksem pracy podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracownika to zdobywanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności przez pracownika, z inicjatywy pracodawcy albo za jego zgodą. 

„Ułatwienia” dla pracownika

Pracownikowi, który podnosi kwalifikacje, które są niezbędne do wykonywania pracy na danym stanowisku, przysługuje:

  1. Urlop szkoleniowy;
  2. Zwolnienie z całości bądź części dnia pracy, na czas niezbędny, by punktualnie przybyć na obowiązkowe zajęcia oraz na czas ich trwania.

W obu przypadkach pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.

Urlop szkoleniowy

Urlop szkoleniowy przysługuje w następującym wymiarze:

  1. 6 dni – dla pracownika, który przystępuje do egzaminów eksternistycznych, maturalnego, potwierdzającego kwalifikacje zawodowe;
  2. 21 dni – dla pracownika, w ostatnim roku studiów, na przygotowanie pracy dyplomowej oraz przygotowanie się i przystąpienie do egzaminu dyplomowego.

Istotny jest fakt, iż urlop jest płatny i udzielany jest w dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy.

Polecane

Najnowsze