Staż z urzędu pracy

Staż z urzędu pracy

Czym jest staż?

Staż oznacza nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do wykonywana pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązywania stosunku pracy z pracodawcą. W praktyce, stażysta ma takie same prawa i obowiązki jak reszta pracowników, z tym, że nadal posiada status bezrobotnego, opłacanego przez urząd pracy.

Przystąpienie do stażu jest możliwe dwa sposoby: bezrobotny może zostać skierowany na staż bezpośrednio z urzędu pracy lub też może na własną rękę poszukać pracodawcy, który taki staż mu zaoferuje. Program stażu powinien uwzględniać predyspozycje psychofizyczne i zdrowotne, poziom wykształcenia oraz dotychczasowe kwalifikacje bezrobotnego. Ponadto program powinien określać nazwę zawodu lub specjalności, której dotyczy, zakres zadań, kwalifikacje i umiejętności, które nabędzie bezrobotny oraz sposób ich potwierdzenia. Niezbędne jest również wskazanie opiekuna stażysty, który będzie czuwał nad wykonywaną pracą przez cały okres odbywania stażu.

Rodzaje stażu

1. STAŻ DO 6 MIESIĘCY

Staż ten jest przewidziany dla osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Do tej grupy kwalifikują się:

– bezrobotni do 25 roku życia,

– bezrobotni długotrwale albo po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego, albo kobiet, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka,

– bezrobotni powyżej 50 roku życia,

– bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego,

– bezrobotni samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia,

– bezrobotni, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia,

– niepełnosprawni bezrobotni.

2. STAŻ DO 12 MIESIĘCY

Na staż trwający 12 miesięcy mogą zostać skierowane osoby bezrobotne:

– do 25 roku życia;

– do 27 roku życia w okresie 12 miesięcy od dnia określonego w dyplomie, świadectwie lub innym dokumencie poświadczającym ukończenie szkoły wyższej.

Prawa i obowiązki stażysty

Za cały okres stażu stażysta nie otrzymuje wynagrodzenia, ale stypendium, wypłacane z Funduszu Pracy. Stypendium przysługuje w wysokości 120% kwoty zasiłku dla bezrobotnych. Należy pamiętać, że w tym okresie bezrobotnemu nie przysługuje zasiłek oraz nie może on podjąć żadnej dodatkowej pracy (wiązałoby się to z utratą statusu bezrobotnego). Czas pracy bezrobotnego nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo (odpowiednio 7 i 35 godzin w przypadku osób niepełnosprawnych). Staż nie może odbywać się w niedziele i święta, w porze nocnej, w systemie pracy zmianowej ani w godzinach nadliczbowych, chyba że zgodę na to wyrazi starosta. Co do zasady, stażyście nie przysługuje urlop, jednak może się ubiegać o dni wolne w wymiarze 2 dni za każde 30 dni kalendarzowych odbywania stażu. Za dni wolne również przysługuje stypendium.

Bezrobotny, który został skierowany przez urząd pracy do odbycia stażu ma obowiązek:

– przestrzegania ustalonego czasu pracy;

– starannego oraz sumiennego wykonywania zadań, które przewiduje program stażu;

– stosowania się do poleceń pracodawcy i opiekuna stażu;

– przestrzegania przepisów i zasad obowiązujących na terenie zakładu pracy (w tym regulaminów pracy, zasad BHP, zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego).

Po ukończeniu stażu, bezrobotny powinien sporządzić sprawozdanie z przebiegu stażu, z wyszczególnieniem podejmowanych zadań oraz nabytych umiejętności praktycznych. Podobną opinię dotyczącą zrealizowanych zadań oraz nabytych umiejętności sporządza pracodawca.

Polecane

Najnowsze