Miejsce świadczenia usług transportu towarów

Miejsce świadczenia usług transportu towarów

Jeżeli usługa świadczona jest na rzecz podatnika, miejscem opodatkowania danej transakcji jest siedziba lub stałe miejsce zamieszkania usługobiorcy. Jeżeli usługobiorca nie posiada siedziby, stałego miejsca zamieszkania lub prowadzenia działalności gospodarczej, miejscem świadczenia będzie miejsce gdzie zwykle prowadzi on działalności lub też tam gdzie ma miejsce stałego pobytu. Gdzie powinna być opodatkowana usługa świadczona na rzecz podatnika, którego stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej jest inne niż siedziba, bądź stałe miejsce zamieszkania? Zgodnie z ustawowymi zapisami właściwym miejscem opodatkowania będzie miejsce, gdzie podatnik ma stałe miejsce prowadzenia działalności.

Przykład: firma z PL świadczy usługę na rzecz podmiotu mającego siedzibę w CZ, ale dla stałego miejsca prowadzenia działalności w DE. Usługa ta zgodnie z polskimi przepisami powinna być opodatkowana na terenie Niemiec przez usługobiorcę.

Należy zauważyć, że w przypadku świadczenia usług na rzecz podatników, zawsze podatnik będzie zobowiązany do rozliczenia danej usługi.

W przypadku usług świadczony na rzecz podmiotów niebędących podatnikami sytuacji wygląda zupełnie odwrotnie, do opodatkowania danej usługi zobowiązany będzie usługodawca. Miejscem świadczenia będzie zaś siedziba lub stałe miejsce zamieszkania usługodawcy. Analogicznie do świadczenia usług na rzecz podatników, jeżeli usługa świadczona jest ze stałego miejsca prowadzenia działalności, niepokrywającego się z siedzibą lub miejscem zamieszkania usługodawcy – miejscem opodatkowania jest miejsce stałego prowadzenia działalności.

Przykład: firma X ma siedzibę w CZ, ale świadczy usługę ze stałego miejsca prowadzenia działalności, znajdującego się w DE. Miejscem świadczenia, a zarazem opodatkowania danej transakcji będą Niemcy.

Usługi transportu towarów na rzecz podmiotów niebędących podatnikami znalazły się wśród szczególnych przypadków ustalania miejsca opodatkowania. W przypadku świadczenia usługi transportu pomiędzy UE a krajami spoza UE miejscem opodatkowania jest miejsce gdzie odbywa się transport z uwzględnieniem pokonanych kilometrów. Jeżeli więc transport odbywa się pomiędzy Polską a Ukrainą transport będzie opodatkowany w obu krajach proporcjonalnie do ilości kilometrów przejechanych na terytorium danego kraju. Transport odbywający się na terytorium Wspólnoty, na rzecz podmiotu niebędącego podatnikiem podlega opodatkowania w kraju, gdzie transport się rozpoczyna.

Pewien wyjątek został również wprowadzony rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 22 grudnia 2010 (Dz. U. Nr 246, poz. 1649). Jeżeli usługa transportu towarów świadczona jest środkami transportu morskiego lub lotniczego na rzecz podmiotów, którzy nie są podatnikami miejscem świadczenia jest terytorium kraju (Polska). Jeżeli zaś usługa świadczona jest na rzecz podatnika, który ma siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub prowadzenia działalności na terytorium Polski, ale transport odbywa się w całości poza terytorium wspólnoty, miejscem opodatkowania jest miejsce faktycznego świadczenia usługi, a więc tam gdzie transport się odbywa.

W odniesieniu do usług związanych z nieruchomościami obowiązek powstaje w miejscu, gdzie dana nieruchomość się znajduje. Nie ma tutaj znaczenia statut podmiotu na rzecz, którego dana usługa jest wykonywana. Dla przykładu można przedstawić sytuacje dokonywania usług remontowych przez firmę pochodzącą z Polski na nieruchomości znajdującej się na terenie Francji. W takiej sytuacji podatnik dokonujący tego typu usług będzie zobowiązany do opodatkowania danej transakcji na terytorium Francji zgodnie z obowiązującymi tam przepisami. Jeżeli zaś usługa świadczona będzie dla podmiotu pochodzącego z państwa członkowskiego na nieruchomości znajdującej się na terytorium Polski, miejscem świadczenia będzie terytorium kraju.

Polecane

Najnowsze