Nabór do Policji, część 2

Nabór do Policji, część 2

4. WYWIAD ZORGANIZOWANY

Wywiad ma formę rozmowy z co najmniej dwuosobową komisją. Jej celem jest sprawdzenie motywacji do podjęcia służby w Policji, autoprezentacji, umiejętności formułowania myśli, nawiązywania i podtrzymywania kontaktu oraz postawy wobec innych ludzi. Etap uznaje się za zaliczony, jeżeli kandydat uzyska od 36 do 60 punktów. Negatywny wynik może być poprawiony na identycznych zasadach co test sprawności fizycznej.

5. KOMISJA LEKARSKA

Ma na celu ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej kandydata i polega na wykonaniu szeregu specjalistycznych badań lekarskich.

6. ANKIETA BEZPIECZEŃSTWA OSOBOWEGO

Złożenie wypełnionej ankiety jest niezbędne do rozpoczęcia postępowania sprawdzającego, które ma na celu ustalenie, czy kandydat może uzyskać dostęp do informacji niejawnych. Nieuzyskanie takiego dostępu wiąże się z przerwaniem postępowania kwalifikacyjnego.

7. LISTA RANKINGOWA

Na tym etapie sumowane są punkty uzyskane przez kandydata w toku rekrutacji oraz tzw. punkty preferencyjne, przyznawane za posiadane wykształcenie (np. 10 punktów za wykształcenie średnie, 18 punktów za wykształcenie wyższe o kierunku przydatnym do służby w Policji).

Na tej podstawie tworzone są listy rankingowe, na których kandydaci umieszczani są stosownie do ilości uzyskanych punktów. Zdobycie wystarczającej liczby punktów jest równoznaczne z przyjęciem do służby w Policji.

Co dalej?

Po przyjęciu do służby konieczne jest odbycie szkolenia zawodowego w jednej ze szkół policyjnych. Szkolenie trwa ok. 5,5 miesiąca. Po zakończeniu szkolenia rekrut zostaje czasowo delegowany do pełnienia służby w oddziale prewencji Policji. Czas delegowania wynosi 49 dni (37 służb do odbycia) i ma na celu adaptację zawodową poprzez podniesienie praktycznych umiejętności służbowych.

Niestety, nie ma możliwości rozpoczęcia kariery w Policji od razu w korpusie oficerów, nawet posiadając wykształcenie wyższe. Na szkolenie oficerskie może zostać skierowany policjant w służbie stałej, a więc nie wcześniej niż po trzech latach od przyjęcia do służby. Nie mniej jednak, posiadanie wykształcenia wyższego gwarantuje uzyskanie wysokiej liczby punktów na etapie postępowania kwalifikacyjnego i może zapewnić wysoką lokatę na liście rekrutacyjnej.

Jak zostać pracownikiem Policji?

O zatrudnienie w Policji mogą się ubiegać nie tylko osoby zainteresowane pracą w mundurze, ale również pracownicy cywilni, zatrudniani na stanowiskach referentów i specjalistów w różnych dziedzinach, m.in. administracji publicznej, zarządzania zasobami ludzkimi, zamówieniach publicznych, logistyce i innych.

Etapy

1. Wyszukanie na stronie internetowej komendy wojewódzkiej, Stołecznej lub Głównej informacji o wolnych stanowiskach.

2. Spełnianie wymagań formalnych:

– posiadanie obywatelstwa polskiego,

– korzystanie z pełni praw publicznych,

– nie bycie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

– posiadanie kwalifikacji na wybrane stanowisko,

– nieposzlakowana opinia.

3. Napisanie listu motywacyjnego ze wskazaniem konkretnego stanowiska i numeru ogłoszenia oraz dołączenie oświadczenia potwierdzającego spełnienie wymagań z punktów ac.

4. Wyrażenie pisemnej zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997r. Nr 133, poz. 883).

5. Doręczenie kompletu dokumentów do danej jednostki organizacyjnej Policji w określonym terminie.

6. Przeprowadzenie naboru (w tym rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami).

Korzystałam z rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz. U. Nr 170, poz. 1202 z późn. zm.) oraz informacji dla kandydatów umieszczonych na stronie www.policja.pl.

Polecane

Najnowsze