Ograniczenia zdolności aportowej

Ograniczenia zdolności aportowej

Świadczenia

Wprost z artykułu 14 Kodeksu spółek handlowych wynika, że przedmiotem wkładu do spółki kapitałowej nie może być świadczenie pracy lub usług, pomimo iż taka sytuacja jest dopuszczalna w spółkach osobowych. Nie jest zatem możliwe oszacowanie wartości swojej pracy czy usług i wniesienie jako aportu.

Zastrzeżenie to dotyczy również usług świadczonych przy zakładaniu spółki.

Kolejne wyłączenie dotyczy powtarzających się świadczeń i dopłat oraz zobowiązań wspólnika do dokonania świadczenia pieniężnego w przyszłości, ponieważ nie powiększają one kapitału zakładowego.

Prawa niezbywalne

Kolejne wyłączenie dotyczy praw niezbywalnych, ponieważ nie ma możliwości przeniesienia ich na inny podmiot. Kodeks cywilny wymienia jako prawa niezbywalne: użytkowanie (art. 254), służebności osobiste (art. 300), prawo odkupu (art. 595), prawo pierwokupu (art. 602), prawo dożywocia (art. 912). Do kategorii praw niezbywalnych należy również zaliczyć prawa dotyczące dóbr osobistych.

Wartość majątkowa i użytkowa

Aport chociaż jest prawem niepieniężnym musi mieć określoną wartość. Dlatego też możliwe jest przeniesienie tylko tych praw, których wartość pieniężna może zostać oszacowana, ponieważ wartość aportu musi zostać ujęta w bilansie spółki.

Prawa przenoszone na rzecz spółki muszą być dla niej dostępne i użyteczne, ponieważ nie byłoby celowym aby spółka nabywała prawa, z których nie może faktycznie czerpać korzyści. Nie można oczekiwać, że spółka zajmująca się np. doradztwem podatkowym zrobi użytek z nowoczesnej koparki czy maszyny produkcyjnej. Również lokalizacja nieruchomości może przesądzać o jej nieprzydatności dla spółki.

Nie mają zdolności aportowej również części składowe rzeczy.

Inne ograniczenia

Wspólnik nie może wnieść jako aportu weksli wystawionych na rzecz spółki. Przedmiotem wkładu niepieniężnego nie może być również konwersja wierzytelności wspólnika wobec spółki za świadczenia przy powstaniu spółki.

Polecane

Najnowsze