Wykonywanie gospodarczej działalności telekomunikacyjnej

Wykonywanie gospodarczej działalności telekomunikacyjnej

Należy podkreślić, że obowiązek uzyskania wpisu do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych ma charakter względny, bowiem może zostać zniesiony przez rozporządzenie ministra właściwego do spraw łączności.

Wniosek o wpis do rejestru1

Wniosek o wpis może obejmować działalność telekomunikacyjną polegającą na:

świadczeniu usług telekomunikacyjnych – tj. wykonywaniu usług za pomocą własnej sieci, z wykorzystaniem sieci innego operatora lub sprzedaży we własnym imieniu i na własny rachunek usługi telekomunikacyjnej wykonywanej przez innego dostawcę usług – przedsiębiorca zwany dostawcą usług;

dostarczaniu publicznych sieci telekomunikacyjnych – tj. przygotowaniu sieci telekomunikacyjnej w sposób umożliwiający świadczenie w niej usług, jej eksploatację, nadzór nad nią lub umożliwianie dostępu telekomunikacyjnego – przedsiębiorca zwany operatorem

dostarczaniu udogodnień towarzyszących – tj. dodatkowych możliwości funkcjonalnych lub usługowych związanych z siecią telekomunikacyjną, umożliwiających lub wspierających świadczenie w nich usług telekomunikacyjnych lub związanych z usługą telekomunikacyjną – przedsiębiorca zwany operatorem

Prawidłowo sporządzony wniosek o wpis powinien zawierać następujące dane:

– firmę przedsiębiorcy lub nazwę innego podmiotu uprawnionego do wykonywania działalności gospodarczej na podstawie odrębnych przepisów, jego siedzibę oraz adres;

– oznaczenie formy prawnej przedsiębiorcy lub uprawnionego podmiotu;

– numer identyfikacji podatkowej;

– numer w rejestrze przedsiębiorców albo ewidencji działalności gospodarczej lub innym właściwym rejestrze prowadzonym w państwie członkowskim lub innym państwie, które świadczy usługi na podstawie odrębnych przepisów prawa;

– oznaczenie osoby upoważnionej do kontaktowania się w imieniu przedsiębiorcy lub innego podmiotu uprawnionego do wykonywania działalności gospodarczej z Prezesem UKE oraz podanie jej siedziby, adresu, numeru telefonu;

– imię,nazwisko,adres i numer telefonu osoby,która jest upoważniona do kontaktowania się w imieniu przedsiębiorcy lub innego podmiotu uprawnionego do wykonywania działalności gospodarczej w nagłym przypadku związanym z funkcjonowaniem sieci telekomunikacyjnej lub świadczeniem usługi telekomunikacyjnej, której dotyczy wniosek;

– ogólny opis sieci telekomunikacyjnej, usługi telekomunikacyjnej lub udogodnień towarzyszących, których dotyczy wniosek;

– obszar, na którym będzie wykonywana działalność telekomunikacyjna;

– przewidywaną datę rozpoczęcia działalności telekomunikacyjnej.

Ponadto przedsiębiorca lub inny podmiot uprawniony do wykonywania działalności gospodarczej na podstawie odrębnych przepisów zobowiązany jest do złożenia oświadczenia następującej treści:

„Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 Kodeksu karnego oświadczam, że:
1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych są zgodne z prawdą;
2) znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności telekomunikacyjnej, której dotyczy wniosek, wynikające z ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne”.

Dokonanie wpisu2

Prezes UKE dokonuje wpisu do rejestru w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku. Jeśli zaś nie dokona czynności w przewidzianym terminie, a od dnia wpływu wniosku o wpis do rejestru upłynęło 14 dni, przedsiębiorca lub inny podmiot uprawniony do wykonywania działalności gospodarczej może rozpocząć wykonywanie działalności telekomunikacyjnej. Warunkiem niezbędnym do podjęcia działalności jest uprzednie zawiadomienie na piśmie Prezesa UKE.

Przewidziana możliwość nie dotyczy sytuacji, gdy Prezes wezwie przedsiębiorcę do uzupełnienia braków formalnych w złożonym wniosku, nie później niż przed upływem 7 dni od dnia jego otrzymania. W takim przypadku, termin do podjęcia działalności bez dokonania wpisu, rozpoczyna swój bieg od dnia wpływu uzupełnienia wniosku o wpis.

Zaświadczenie o wpisie3

W ciągu 7 dni od dnia dokonania wpisu przedsiębiorca otrzymuje z urzędu zaświadczenie o wpisie do rejestru, które tak samo jak złożenie wniosku o wpis , nie podlega opłacie skarbowej.

W przypadku gdy dane zawarte w zaświadczeniu różnią się od danych zawartych w rejestrze, przyjmuje się, że wiążący charakter mają dane zawarte w rejestrze.

Jeżeli nastąpiła zmiana danych wpisanych do rejestru przedsiębiorca telekomunikacyjny jest obowiązany niezwłocznie powiadomić pisemnie Prezesa UKE o dokonanie zmiany w rejestrze. Tym samym następuje wydanie nowego zaświadczenia.

Odmowa dokonania wpisu4

Prezes UKE odmówi dokonania wpisu do rejestru mocą decyzji, w przypadku gdy:

1) wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem,

2) przedsiębiorcę wykreślono z rejestru tej działalności regulowanej z przyczyn, o których mowa w art. 71 ust. 1 ustawie z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej, w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku, tj. jeśli przedsiębiorca złożył niezgodne ze stanem faktycznym oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do prowadzenia działalności, nie usunął naruszeń warunków wymaganych do wykonywania działalności regulowanej w wyznaczonym przez organ terminie bądź stwierdzono rażące naruszenie warunków wymaganych do wykonywania działalności regulowanej przez przedsiębiorcę.

Polecane

Najnowsze