Podstawowe tryby udzielenia zamówienia publicznego

Podstawowe tryby udzielenia zamówienia publicznego

Zasada prymatu trybów przetargowych

Zasady udzielania zamówienia publicznego reguluje ustawa Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.2010.113.759). Do owych zasad zalicza ona zasadę stosowania jedynie trybów wymienionych w ustawie, do których należą tryby podstawowe przetargu nieograniczonego i ograniczonego, które zamawiający może zastosować zawsze bez zajścia szczególnych okoliczności dla ich wyboru. Gwarantują one pełną konkurencyjność prowadzonego postępowania, gdyż zakładają wszczęcie postępowania przez publikację ogłoszenia w przewidzianych prawem publikatorach oraz brak możliwości negocjowania warunków wykonania zamówienia w trakcie postępowania.

Przetarg nieograniczony

Przetarg ograniczony jak zauważyliśmy wyżej jest oprócz przetargu ograniczonego podstawowym trybem udzielenia zamówienia. Ustawodawca zdecydował się na umożliwienie zastosowania przetargu nieograniczonego przez zamawiającego w każdych okolicznościach, bez względu na wartość i rodzaj zamówienia.

Przetarg nieograniczony wszczynany jest dokonaniem czynności publikacji ogłoszenia o zamówieniu w miejscach przewidzianych dla danej procedury – podprogowej, pełnej lub zaostrzonej. Jest to ogłoszenie skierowane do ogółu wykonawców. W odpowiedzi na ogłoszenie każdy wykonawca może złożyć ofertę.

W przetargu nieograniczonym, po dokonaniu publikacji ogłoszenia i zamieszczeniu SIWZ na stronie internetowej, zamawiający nie dokonuje kwalifikacji wykonawców w odrębnym etapie postępowania, jak ma to miejsce np. w przetargu ograniczonym. W odpowiedzi na ogłoszenie z uwzględnieniem zapisów SIWZ wykonawcy składają oferty.

Jak wynika z przytoczonej na wstępie ustawy, gdy wartość zamówienia przekracza kwoty progowe z art. 11 ust. 8, zamawiający ma obowiązek żądania wniesienia wadium. Jest ono zwracane wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania. Natomiast wykonawcy, którego oferta została wybrana za najkorzystniejszą zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Przetarg ograniczony

Przetarg ograniczony rozpoczyna się czynnością zamawiającego polegającą na opublikowaniu ogłoszenia o zamówieniu. W odpowiedzi na ogłoszenie wykonawcy składają wnioski o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym. Na podstawie wniosków zamawiający przeprowadza kwalifikację wykonawców, oceniając spełnianie przez nich warunków udziału w postępowaniu. Tworzy on listę wykonawców, których zaprasza do składania ofert. Wraz z zaproszeniem wykonawcy otrzymują SIWZ i na jej podstawie przygotowują i składają oferty, które następnie podlegają ocenie na zasadach ogólnych przewidzianych w ustawie dla oceny ofert (art. 82 – 95).

Przetarg ograniczony składa się z dwóch etapów:

– pierwszy, który ma na celu wyłonienie wykonawców zdolnych do wykonania zamówienia, tj. spełniających warunki udziału w postępowaniu (kwalifikacja podmiotów), prowadzony jest na podstawie ogłoszenia o zamówieniu;

– drugi, który ma na celu wybór oferty najkorzystniejszej spośród złożonych przez zakwalifikowanych w pierwszym etapie wykonawców, prowadzony na podstawie zapisów SIWZ.

Polecane

Najnowsze