Cesjonariusz, a dochodzenie roszczeń w przypadku przelewu dla zabezpieczenia

Cesjonariusz, a dochodzenie roszczeń w przypadku przelewu dla zabezpieczenia

Ogólna charakterystyka

Przelew dla zabezpieczenia dokonuje się w celu zabezpieczenia udzielonego przez nabywcę cedentowi kredytu. Cesjonariusz zobowiązuje się nie rozporządzać przelaną wierzytelnością, chyba że będzie to niezbędne w celu spełnienia zabezpieczonej wierzytelności. Jednakże nabywca zobowiązany jest do zbycia jedynie części przelanej wierzytelności, w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do zaspokojenia jego roszczeń. Pozostałą z kolei część zobowiązuje się zwrócić cedentowi. Przelew dla zabezpieczenia jest z pewnością umowa kauzalną, gdyż istnieje tu jasna przyczyna, która wyraża się w zabezpieczeniu wierzytelności przysługującej cesjonariuszowi.

Sytuacja cesjonariusza

W momencie, gdy cedent nie wykona ciążącego na nim zobowiązania wobec cesjonariusza w oznaczonym czasie, ten drugi uzyskuje prawo do realizacji swoich uprawnień. Jest kilka możliwości, które prowadzą do zaspokojenia cesjonariusza. Przede wszystkim wierzytelność będącą przedmiotem przelewu można zbyć w drodze umowy cesji. Nie chodzi tu oczywiście o wierzytelność zabezpieczającą, a o wierzytelność zabezpieczaną. Przykładowo osoba A, wzięła kredyt od banku B, przy czym zabezpieczyła jego spłacenie przelewem wierzytelności jaką miała w stosunku do C. Tym samym B był wierzycielem C, a zatem może on tę właśnie wierzytelność zbyć innemu podmiotowi.

Może się również zdarzyć, że dłużnik wierzytelności zabezpieczającej dobrowolnie wykona swoje zobowiązanie. W przywołanym wyżej przykładzie osoba C spłaci wierzyciela B. Jednakże istotna jest tutaj kwestia zawiadomienia dłużnika o przelewie wierzytelności oraz jej wykonanie do rąk cedenta. W omawianym przypadku, to cesjonariusz powinien zawiadomić dłużnika o zmianie wierzyciela. Jeżeli bowiem, dłużnik nie będzie wiedział o istnieniu umowy przelewu, może wykonać swoje zobowiązanie do rąk cedenta, co z kolei prowadzi do utraty posiadanego przez cesjonariusza zabezpieczenia. Wierzytelność zabezpieczająca może być wyższa, równa bądź niższa od zabezpieczanej. W tym ostatnim przypadku, cesjonariusz dalej może dochodzić od dłużnika różnicy.

Jeżeli dłużnik wierzytelności zabezpieczającej nie spełni dobrowolnie zobowiązania, cesjonariusz może tego dochodzić w drodze egzekucji sądowej z osobistego majątku dłużnika. Przy czym obie wierzytelności (zabezpieczająca i zabezpieczona muszą być wymagalne). W tym trybie, tak samo jak w poprzednim wygląda kwestia spłacenia cesjonariusza. Jeżeli wierzytelność zabezpieczająca opiewała na większą kwotę, to nabywca tej wierzytelności zobowiązany jest do zwrotu nadwyżki.

Jeżeli wszystkie trzy wymienione wyżej tryby, nie pozwolą na zaspokojenie cesjonariusza, to będzie on mógł dochodzić swojej wierzytelności w drodze egzekucji sądowej, która skierowana będzie do osobistego majątku cedenta. Jeżeli egzekucja okaże się skuteczna, to cesjonariusz będzie zobowiązany do dokonania przelewu zwrotnego wierzytelności zabezpieczającej na rzecz cedenta.

Polecane

Najnowsze