Procedura stanowienia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Procedura stanowienia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Wszczęcie procedury wymaga uchwały rady gminy o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Następnie wójt, burmistrz lub prezydent miasta ogłasza w prasie miejscowej oraz przez obwieszczenie, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości (np. poprzez plakaty lub ogłoszenie w miejscowym domu kultury czy kościele) o podjęciu takiej uchwały. W zawiadomieniu tym należy określić także termin, formę i miejsce składania wniosków do planu, z uwzględnieniem, że termin ten nie może być krótszy niż 21 dni. Wnioski te są propozycjami konkretnych rozwiązań, które powinny znaleźć się w planie i może je składać każdy. Kolejną czynnością jest zawiadomienie na piśmie o podjętej uchwale instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania planu. Następnie sporządzany jest projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z uwzględnieniem wspomnianych wyżej wniosków, do którego dołącza się prognozę oddziaływania na środowisko i prognozę skutków finansowych uwzględniającą obowiązek rozliczenia się w związku ze zmianą wartości nieruchomości. Kolejno wójt, burmistrz lub prezydent miasta występuje o opinię do:

1)    gminnej lub innej właściwej, w rozumieniu art. 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, komisji urbanistyczno-architektonicznej,

2)     wójtów, burmistrzów gmin albo prezydentów miast, graniczących

z obszarem objętym planem, w zakresie rozmieszczenia inwestycji

celu publicznego o znaczeniu lokalnym,

3)     regionalnego dyrektora ochrony środowiska,

4)    właściwych organów administracji geologicznej w zakresie terenów

zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych,

5)    Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w zakresie telekomunikacji,

6)     właściwego organu Państwowej Straży Pożarnej i wojewódzkiego

inspektora ochrony środowiska,

7)    właściwego państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego.

A także uzgadnia projekt z:

1)     wojewodą, zarządem województwa, zarządem powiatu w zakresie

odpowiednich zadań rządowych i samorządowych,

2)     organami właściwymi do uzgadniania projektu planu na podstawie

przepisów odrębnych,

3)    właściwym zarządcą drogi, jeżeli sposób zagospodarowania gruntów

przyległych do pasa drogowego lub zmiana tego sposobu mogą

mieć wpływ na ruch drogowy lub samą drogę,

4)     właściwymi organami wojskowymi, ochrony granic oraz bezpieczeństwa

państwa,

5)     dyrektorem właściwego urzędu morskiego w zakresie zagospodarowania

pasa technicznego, pasa ochronnego oraz morskich portów

i przystani,

6)     właściwym organem nadzoru górniczego w zakresie zagospodarowania

terenów górniczych,

7)    ministrem właściwym do spraw zdrowia w zakresie zagospodarowania

obszarów ochrony uzdrowiskowej,

8)    właściwym wojewódzkim konserwatorem zabytków w zakresie

kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu.

Jeżeli projekt przewiduje zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne wymagana jest zgodna odpowiednich organów, o ile przewidują to przepisy odrębne.

Następnie do projektu wprowadzane są zmiany wynikające z wyrażonych opinii, uzgodnień czy zgody wyrażonej w trybie określonym w ustawach szczególnych. Kolejnym krokiem jest ogłoszenie o wyłożeniu projektu do publicznego wglądu na co najmniej 7 dni przed dniem wyłożenia oraz wyłożenie go wraz z prognozą oddziaływania na środowisko na co najmniej 21 dni. W tym czasie organizowana jest dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami oraz określany jest termin, w którym można wnosić na piśmie lub w postaci elektronicznej (z podpisem elektronicznym i ważnym certyfikatem) uwagi dotyczące projektu planu. Termin ten nie może być krótszy niż 14 dni od dnia zakończenia okresu wyłożenia planu, a uwagi muszą odnosić się do konkretnych rozwiązań dotyczących projektu i może je wnieść każdy, kto kwestionuje ich zasadność. Termin do rozpatrzenia uwag nie może być dłuższy niż 21 dni o dnia upływu terminu do ich składania. Po złożeniu uwag wójt burmistrz, prezydent miasta rozpatruje je i wprowadza w tym zakresie odpowiednie zmiany. Na koniec przedstawia on radzie gminy projekt planu miejscowego wraz z listą nieuwzględnionych uwag, o których mowa powyżej.

Rada gminy, po zapoznaniu się z projektem planu i szczegółową jego dokumentacją stwierdzając konieczność zmian i uwzględniając uwagi, może ponowić procedurę w niezbędnym do wprowadzenia tych zmian zakresie.

Ostatecznie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego uchwalany jest przez radę gminy w drodze uchwały, po stwierdzeniu, że nie narusza on ustaleń studium. Uchwała ta jest przedstawiana wojewodzie celem stwierdzenia jej zgodności z obowiązującymi przepisami prawnymi.

Polecane

Najnowsze