Jak obliczyć urlop pracownikowi po szkole lub studiach?

Jak obliczyć urlop pracownikowi po szkole lub studiach?

Zgodnie z artykułem 154 Kodeksu pracy (t.j. Dz.U. 1998 Nr 21 poz. 94 ze zm.) pracownikowi, który jest zatrudniony krócej niż 10 lat przysługuje 20 dni, jeżeli natomiast pracownik pracuje 10 lat i więcej przysługuje mu 26 dni urlopu. Przy ustalaniu okresu zatrudnienia nie ma znaczenia, czy jest to okres przepracowany przez danego pracownika u jednego pracodawcy, czy u większej ilości pracodawców. Nie mają wpływu na wymiar urlopu również ewentualne przerwy w zatrudnieniu.

Kiedy pracownik kończy szkołę

Jak stanowi artykuł 155 Kodeksu pracy, pracownikowi zależnie od typu ukończonej szkoły dolicza się do wymiaru lat pracy określoną liczbę lat. I tak Jeżeli pracownik ukończył zasadniczą szkołę zawodową lub inną równorzędną dolicza się przewidziany programem nauczania danej szkoły czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 3 lata,jeżeli natomiast pracownik ukończył średnią szkołę zawodową dolicza się przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 5 lat. Osobom, które ukończyły średnią szkołę zawodową dla absolwentów zasadniczych lub innych równorzędnych szkół zawodowych dolicza się 5 lat. Absolwentom średniej szkoły ogólnokształcącej dolicza się 4 lata, w przypadku ukończenia szkoły policealnej -6 lat, natomiast szkoły wyższej -8 lat.

Jeżeli pracownik ma ukończone kilka z wymienionych w cytowanym artykule szkół, lata pracy brane pod uwagę przy ustalaniu podstawy obliczania urlopu, przypisane do określonych szkół, nie podlegają zsumowaniu. Należy przyjąć, że pracodawca musi przy obliczaniu lat pracy wziąć pod uwagę tę szkołę, której ukończenie jest najkorzystniejsze dla pracownika, jeśli chodzi o obliczanie podstawy należnego urlopu.

Niezbędne dokumenty

Żeby pracodawca miał podstawę do rekalkulacji lat pracy, pracownik po ukończeniu szkoły musi przedstawić dokumenty potwierdzające jej ukończenie.

Zgodnie z artykułem 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. 2005 Nr 164 poz. 1365 ze zm.) szkołą wyższą jest posiadająca stosowne uprawnienia szkoła prowadząca studia wyższe, które kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata, inżyniera, magistra lub równorzędnego. Pracownik musi zatem, celem udokumentowania pracodawcy ukończenia szkoły wyższej, przedstawić dyplom stwierdzający uzyskanie określonego tytułu zawodowego. Warto zwrócić uwagę, że 8 lat dolicza się absolwentowi szkoły wyższej niezależnie czy ukończy on studia pierwszego czy drugiego stopnia. Ukończenie studiów drugiego stopnia przez pracownika, który uprzednio przedstawił dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia nie wpływa na liczbę lat doliczanych za naukę.

Pozostałe szkoły wymienione w cytowanym artykule Kodeksu pracy są, jak stanowi artykuł 9 ustawy o systemie oświaty (t.j. Dz.U. 2004 Nr 256 poz. 2572 ze zm.), szkołami których ukończenie daje możliwość przystąpienia do egzaminu maturalnego lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Samo uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe czy świadectwa maturalnego nie jest przesłanką niezbędną do naliczenia lat za ukończenie określonej szkoły. Absolwent szkoły może legitymować się wyłącznie świadectwem ukończenia szkoły i jeżeli przedłoży je pracodawcy stanowi ono postawę do rekalkulacji lat pracy.

Jeśli pracownik uczył się w okresie zatrudnienia

Pracownicy często uczęszczają do szkół już w trakcie zatrudnienia. Kodeks pracy reguluje sytuację pracownika, który podnosił swoje kwalifikacje w trakcie okresu zatrudnienia. Zgodnie z artykułem 155 Kodeksu pracy, pracodawca musi wybrać czy dla pracownika korzystniejsze jest w danej sytuacji branie pod uwagę okresu zatrudnienia czy okresu pobieranej nauki i na tej podstawie naliczyć wymiar przysługującego urlopu.

Polecane

Najnowsze