Odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu

Odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu

Art. 18 ustawy o ochronie praw lokatorów stanowi o takim prawie, zgodnie z jego treścią : „ osoby zajmujące lokal bez tytułu prawnego są obowiązane do dnia opróżnienia lokalu co miesiąc uiszczać odszkodowanie.”

Zgodnie z przepisową regulacją odszkodowanie powinno odpowiadać wysokości czynszu, który właściciel mógłby otrzymać za wynajem lokalu przez okres, podczas trwania którego lokal zajmowany jest bez tytułu prawnego. Określenie „mógłby otrzymać z tytułu najmu” oznacza, iż wysokość odszkodowania nie musi odpowiadać wysokości wcześniej otrzymywanego czynszu ale wysokości czynszu jaki w danym momencie mógłby być uzyskany od nowo najmującej lokal osoby. Pomocną może okazać się nawet w tym przypadku opinia biegłego. „Jeżeli odszkodowanie nie pokrywa poniesionych strat, właściciel może żądać od osoby, o której mowa w ust. 1 (zajmującego lokal bez tytułu prawnego – dop. autor), odszkodowania uzupełniającego”. Oznacza to, że jeżeli odszkodowanie obliczone w wyżej wskazany sposób nie było wystarczające na pokrycie nakładów jakie właściciel musiał ponieść wskutek bezumownego korzystania z lokalu może on żądać dodatkowego odszkodowania, które pokryje poniesione straty.

W przypadku osób, w stosunku do których sąd orzekł o wstrzymaniu wykonania opróżnienia lokalu a są one uprawnione do lokalu zamiennego/ socjalnego, na który oczekują, ustawodawca przyjął rozwiązanie, zgodnie z którym są zobowiązane one do zapłaty odszkodowania w wysokości czynszu albo innych opłat, jakie ponosiłyby gdyby stosunek prawny nie wygasł.

Możliwą do zaistnienia jest również sytuacja kiedy to gmina, choć zobowiązana orzeczeniem sądu, do dostarczenia lokatorowi lokalu zamiennego czy socjalnego, obowiązku tego nie spełnia. Zgodnie z art. 18 ust. 5 ustawy o ochronie praw lokatorów „właścicielowi przysługuje roszczenie odszkodowawcze do gminy, na podstawie art. 417 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny”.

Polecane

Najnowsze